Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Zastępca Naczelnika Wydziału Eksploatacji i Remontów

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy

1 etat

Numer ewidencyjny naboru

ZNWŁ.OR.BIP.110.28.2022

Data publikacji ogłoszenia

09 listopada 2022 roku

Termin składania ofert do

24 listopada 2022 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%.

Warunki pracy na stanowisku:
– główna część pracy wykonywana jest w siedzibie jednostki. Z pracą związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymiinstytucjami,
– osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy,
– praca w pozycji siedzącej

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
1. Wykonywanie z własnej inicjatywy i bez zbędnej zwłoki czynności i obowiązków określonych poniżej, a na polecenie przełożonych, innych zadań należących do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego (ZNWŁ).
2. Monitorowanie stanu technicznego obiektów wchodzących w skład nieruchomości zarządzanych przez ZNWŁ i podejmowanie na tej podstawie czynności zmierzających do utrzymania ich w stanie niepogorszonym poprzez przeprowadzenie napraw, remontów i konserwacji.
3. Nadzór nad wykonywanymi czynnościami związanymi z organizacją i przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na zarządzanych nieruchomości w tym również nadzór nad podejmowanymi czynnościami związanymi z organizacją i przeprowadzaniem przeglądów instalacji i urządzeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz realizowanie zaleceń wynikających z tych przeglądów.
4. Poszukiwanie rozwiązań optymalizujących koszty przeprowadzanych remontów i konserwacji.
5. Wnioskowanie zlecenia ekspertyz w zakresie oceny stanu technicznego obiektów budowlanych wchodzących w skład nieruchomości zarządzanych przez ZNWŁ w przypadku podejrzenia zagrożenia katastrofą budowlaną oraz realizowanie zaleceń wynikających z tych ekspertyz.
6. Sporządzanie sprawozdań z realizacji wykonanych zadań w szczególności związanych z wykonywaniem remontów i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń znajdujących się na zarządzanych nieruchomościach.
7. Współudział w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących realizacji zadań Wydziału Eksploatacji i Remontów w zakresie robót budowlanych i konserwacji.

8. Opracowywanie planów konserwacji i remontów oraz nadzór nad ich realizacją.
9. Udział w przygotowaniu wniosków umożliwiających pozyskiwanie funduszy zewnętrznych związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi na zarządzanych nieruchomościach.
10. Koordynowanie prac nad przygotowaniem i realizacją projektu planu budżetu.
11. Uzyskiwanie pozwoleń i decyzji administracyjnych związanych z prowadzonymi przez Wydział Eksploatacji i Remontów robotami budowlanymi na zarządzanych przez ZNWŁ nieruchomościach.
12. Weryfikacja i sporządzanie kosztorysów dotyczących przeprowadzanych robót budowlanych na zarządzanych nieruchomościach.
13. Nadzorowanie, kontrolowanie oraz koordynowanie pracą podległego zespołu uwzględniając indywidualne zdolności i predyspozycje pracowników.
14. Bieżące monitorowanie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zagadnień związanych z prowadzeniem robót budowlanych a także konserwacją urządzeń i systemów znajdujących się na zarządzanych nieruchomościach.
15. Wykonywanie zadań związanych z planowaniem i realizacją budżetu ZNWŁ w części dotyczącej robót budowlanych oraz konserwacji.
16. Informowanie przełożonego o stanie realizacji zadań oraz potrzebach związanych z funkcjonowaniem Wydziału Eksploatacji i Remontów w części dotyczącej robót budowlanych oraz konserwacji.
17. Prawidłowe wykonywanie zadań objętych merytorycznym zakresem funkcjonowania Wydziału Eksploatacji i Remontów w części dotyczącej robót budowlanych oraz konserwacji.
18. Nadzór nad prawidłową i terminową realizacją remontów zgodnie z obowiązującymi standardami, harmonogramem i przewidzianym budżetem.
19. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy w celu realizacji powierzonych zadań.
20. Wykonywanie innych poleceń przełożonego.

Wymagania – warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– posiadanie nieposzlakowanej opinii,
– niebycie uprzednio pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego zwolnionym przez Urząd lub Zarząd w trybie rozwiązania stosunku pracy: bez wypowiedzenia z winy pracownika lub za wypowiedzeniem przez pracodawcę z przyczyn innych niż dotyczące pracodawcy,
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych do realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– posiadanie wykształcenia wyższego i stażu pracy co najmniej 4 lata.

Wymagania – niezbędne:
– znajomość zagadnień z zakresu: ustawy prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy kodeks cywilny, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie województwa, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego, ustawy o finansach publicznych,
– posiadanie następujących kompetencji: profesjonalizm, lojalność, uczciwość, solidność, zdolność do pracy w grupie, skuteczność porozumiewania się i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych, niezawodność, umiejętność pracy wielozadaniowej, chęć uczenia się – pozyskiwanie nowej wiedzy,
– posiadanie umiejętności biegłej obsługi komputera (pakiet MS Office), obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania – dodatkowe:
– mile widziane: ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie budownictwa, uprawnienia budowlane, studia podyplomowe, ukończone kursy i szkolenia z zakresu zarządzania (administrowania) nieruchomościami oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym: praca na rzecz jednostek Skarbu Państwa i/lub jednostek samorządu terytorialnego,
– gotowość i chęć do dalszej nauki, zdolność do pracy bez nadzoru.

Wymagane dokumenty i oświadczenia – niezbędne:
– CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz motywacją,
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
– kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
– podpisane oświadczenie o niekaralności (o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
– podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
– spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata,
– w przypadku niepełnosprawności złożenie kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 530).

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
– kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,
– kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe doświadczenie zawodowe,
– kserokopię posiadanych referencji lub opinii.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydat wybrany w wyborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego przy ul. Kamińskiego 7/9 w Łodzi przed zawarciem umowy o pracę, aktualny oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzający brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na ww. stanowisku.

Określenie miejsca i terminu składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego przy ul. Kamińskiego 7/9 w Łodzi, III piętro, pokój 318 lub przesłać na adres Zarządu w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko Zastępcy Naczelnika ds. Eksploatacji i Remontów” nr ewidencyjny ZNWŁ.OR. BIP.110.28.2022 w terminie do dnia 24 listopada 2022 roku do godz. 15:00
W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Zarządu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez pracownika Wydziału Organizacyjnego prowadzącego sprawy kadrowe przez okres jednego miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, z wyjątkiem dokumentów kandydatów, którzy w postępowaniu dotyczącym naboru uzyskali lokaty od drugiej do piątej, dokumenty tych osób są przechowywane przez pracownika Wydziału Organizacyjnego prowadzącego sprawy kadrowe przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybrana w drodze naboru.
W czasie trwania powyższych okresów przechowywania dokumentów kandydaci -mogą dokonywać ich odbioru – za potwierdzeniem odbioru. Po upływie tych okresów nieodebrane przez kandydatów dokumenty złożone w oryginałach zostaną protokolarnie zniszczone przez ww. pracownika Zarządu.
Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Potrzebne dokumenty do pobrania

Ogłoszenie wersja do pobrania

Pobierz

Opis stanowiska

Pobierz

Informacja dla kandydatów do pracy

Pobierz

Wyniki naboru

Pobierz