ogłoszenia

Pomoc dla przedsiębiorców

Szanowni Przedsiębiorcy, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż w dniu 22 czerwca 2021 roku została podjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwała Nr XXXII/424/21 zmieniająca Uchwałę Nr XX/306/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Warunkiem ubiegania się o ulgi w spłacie należności przypadających za okres do dnia zniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jest złożenie wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną. Wzory w załączeniu.

Dowiedz się więcej

Pomoc dla przedsiębiorców

Szanowni Przedsiębiorcy, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż w dniu 15 grudnia 2020 roku została podjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwała Nr XXIV/369/20 zmieniająca Uchwałę Nr XX/306/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (treść w załączeniu). Wskazana uchwała dotyczy wydłużenia okresu za jaki mogą być przyznane ulgi w spłacie należności od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Warunkiem ubiegania się o ulgi w spłacie należności przypadających za okres do 30 czerwca 2021 roku, nie dłużej jednak niż do upływu ustania stanu epidemii, jest złożenie wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną. Wzory w załączeniu.

Dowiedz się więcej

Pomoc dla przedsiębiorców

Szanowni Przedsiębiorcy, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż w dniu 29 września br. została podjęta przez Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwała Nr 984/20 w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (treść w załączeniu). Wzór wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną, który jest warunkiem ubiegania się o ulgi zgodnie z Uchwałą Nr XX/306/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Dowiedz się więcej

Pomoc dla przedsiębiorców

Szanowni Przedsiębiorcy, Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż w dniu 15 września br została podjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwała Nr XX/306/20 w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu  w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (pełna treść w załączeniu). Zgodnie ze wskazaną uchwałą należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu oddania nieruchomości i lokali w najem lub dzierżawę, przypadające za okres od 1 marca 2020 roku do 30 września 2020 roku, mogą zostać: umorzone w całości lub części, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone, płatności tych należności mogą zostać rozłożone na raty. Warunkiem ubiegania się o ulgi, o których mowa wyżej, jest złożenie wniosku według wzoru określonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Wzór wniosku zostanie upubliczniony po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Dowiedz się więcej

Pomoc dla przedsiębiorców

Szanowni Przedsiębiorcy, W związku z sytuacją epidemiczną Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę Nr 640/20 w sprawie odroczenia obowiązku spłaty należności mających charakter cywilnoprawny z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (pełna treść w załączeniu). Wobec powyższego Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość złożenia wniosku o odroczenie obowiązku spłaty należności z tytułu opłat czynszowych (bez kosztów eksploatacyjnych jeśli zostały zawarte w stawce czynszu). Odroczenie może dotyczyć maksymalnie okresu od wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, tj. od 14 marca 2020 roku do upływu 14 – go dnia następującego po dniu uchwalenia przez Sejmik Województwa Łódzkiego zasad udzielania ulg, o których mowa w art. 15 zzzg ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Do czasu uchwalenia przez Sejmik Województwa Łódzkiego zasad udzielania ulg nie będzie się dochodzić spłaty przedmiotowych należności od podmiotów, które w tym zakresie złożyły wniosek. Natomiast odroczone należności nie będą wymagalne do upływu 14-go dnia, następującego po dniu uchwalenia przez Sejmik Województwa Łódzkiego powyższych zasad. Po upływie tego terminu podmioty, którym na wniosek odroczono termin płatności, będą obowiązane do zapłaty należności lub zastosowania się do uchwalonych przez Sejmik Województwa Łódzkiego zasad. Aby ubiegać się o ulgę należy wysłać lub złożyć w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego wniosek, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji. Dopiero złożenie wniosku o odroczenie obowiązku spłaty należności zwalnia z zachowania terminów płatności wynikających z umów.

Dowiedz się więcej