statut

STATUT

Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego jest jednostką budżetową finansowaną przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

§ 2

 1. Siedzibą Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego jest miasto Łódź.

 2. Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego działa na terenie całego kraju.

 3. Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego może tworzyć oddziały.

§ 3

Nadzór nad działalnością Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego sprawuje Zarząd Województwa Łódzkiego

II. Przedmiot i zakres działania Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego

§ 4

 1. Przedmiotem działania Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego jest zarządzanie nieruchomościami lub udziałami w nieruchomościach będących własnością Województwa Łódzkiego, a także pozostających w jego wieczystym użytkowaniu i w samoistnym posiadaniu nie oddanymi w trwały zarząd, użytkowanie, bądź użytkowanie wieczyste wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym lub osobom prawnym, przekazanymi Zarządowi Nieruchomości Województwa Łódzkiego na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego przez dotychczasowych władających.

 2. Zakres działania Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego obejmuje zarządzanie nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm. ) oraz obowiązującymi zasadami gospodarowania nieruchomościami Województwa Łódzkiego.

  Do zakresu działania jednostki należy w szczególności:

  2.1  Prowadzenie ewidencji nieruchomości zgodnie z przyjętymi zasadami  gospodarowania nieruchomościami.

  2.2  Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami przekazanymi do zarządzania Zarządowi Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w tym, w szczególności prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjno –techniczną wszystkich powierzchni biurowych zajmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

  2.3  Przygotowywanie informacji dla organów Samorządu Województwa Łódzkiego dotyczących stanu wojewódzkiego zasobu nieruchomości, w tym informacji finansowej o stanie mienia.

  2.4  Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami w tym przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami.

  2.5  Przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie przetargów, rokowań i negocjacji w sprawie zbywania i nabywania nieruchomości.

  2.6  Sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości Województwa oraz analiz i ocen efektywności ich wykorzystania.

  2.7  Podejmowanie czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej zarządzanych nieruchomości.

  2.8  Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji zarządzanych nieruchomości.

  2.9  Podejmowanie czynności zmierzających do utrzymania zarządzanych nieruchomości w stanie nie pogorszonym, w tym przeprowadzanie napraw  i remontów oraz inwestycji zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

  2.10        Przygotowywanie i prowadzenie procedur, oraz zlecanie wycen nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego.

  2.11        Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem nieruchomości Województwa.

  2.12        Wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za udostępnianie zarządzanych nieruchomości oraz prowadzenie windykacji tych należności.

  2.13        Współpraca z jednostkami, które gospodarują nieruchomościami Województwa, a także z jednostkami innych samorządów terytorialnych oraz Skarbu Państwa.

  2.14        Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowań sądowych w zakresie spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami Województwa.

  2.15        Współdziałanie z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania i realizacji inwestycji oraz remontów finansowanych w całości lub w części ze środków budżetu województwa, a w szczególności:

  a)      Opiniowanie przedkładanych założeń techniczno – ekonomicznych w zakresie efektywności, celowości i zasadności ich realizacji oraz przygotowywanie wniosków do zatwierdzenia,

  b)      Monitorowanie realizacji i finansowania w/w inwestycji i remontów w ramach przyznanych środków finansowych z budżetu województwa oraz z innych źródeł finansowania

  2.16        Nadzór nad realizacją i rozliczeniami finansowymi inwestycji prowadzonych w zarządzanych nieruchomościach oraz zadań inwestycyjnych własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

  2.17        Współdziałanie z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z ze środków budżetu państwa, a w szczególności:

  a)      Współudział przy opracowywaniu wniosków o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa,

  b)      Uczestnictwo w pracach związanych z przygotowaniem uzgodnień techniczno – ekonomicznych  i założeń projektowych,

  c)      Monitorowanie realizacji i finansowania w/w zadań inwestycyjnych w ramach przyznanych środków finansowych z budżetu państwa oraz innych źródeł finansowania.”

  2.18        Sporządzanie zbiorczych zestawień potrzeb finansowych niezbędnych do opracowywania planów nakładów inwestycyjnych Województwa.

  2.19        Sporządzanie informacji z realizacji wykonawstwa zadań inwestycyjnych i remontów w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych , finansowanych z budżetu państwa , budżetu województwa oraz innych  źródeł finansowania.

  2.20        Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie: opracowywania planów nakładów inwestycyjnych i remontowych dla zadań prowadzonych przez podległe wojewódzkie  samorządowe jednostki organizacyjne oraz wnioskowania do właściwych organów o dokonanie odpowiednich zmian w budżecie.

  2.21        Pozyskiwanie funduszy, w tym unijnych na inwestycje związane z rewitalizacją zarządzanych nieruchomości.

  2.22        Prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem zadań inwestycyjnych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

  2.23        Realizowanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego.

 3. Wykonywanie innych zadań zlecanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego dotyczących gospodarowania nieruchomościami.

 4. Przedmiotem działalności Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego są zadania związane z obsługą administracyjno-techniczną lokali użytkowych, co do których Województwo Łódzkiemu przysługuje prawo.

III. Organizacja Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego

§ 5

 1. Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

 2. Wszystkie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w tym zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę wykonuje Marszałek Województwa Łódzkiego.

 3. Wobec pracowników Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego czynności pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy wykonuje Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego.

 4. Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego upoważniony jest do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego z zastrzeżeniem ust. 5

 5. Jeżeli czynności prawne powodują rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przekraczających kwotę 500.000 zł ( słownie pięćset tysięcy złotych ), wymagana jest zgoda w formie uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego.

 6. W przypadku nieobecności Dyrektora czynności prawne określone w statucie dla Dyrektora wykonuje jego zastępca lub osoba upoważniona przez Dyrektora.

 7. Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego realizuje zadania z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego.

§ 6

Szczegółową organizację Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, zakres zadań, obowiązków i uprawnień na poszczególnych stanowiskach określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego.

IV. Zasady wynagradzania

§ 7

Pracownicy Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego Wynagradzani są w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1786).

V. Postanowienie końcowe

§ 8

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.