opis jednostki

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego jest jednostką budżetową finansowaną przez Samorząd Województwa Łódzkiego, nad którym nadzór sprawuje Zarząd Województwa Łódzkiego. Jednostka działa na terenie całego kraju a jej siedzibą jest Miasto Łódź.

Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

Przedmiotem działania Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego jest zarządzanie nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899  z późń. zm.) lub udziałami w nieruchomościach będących własnością Województwa Łódzkiego, a także pozostających w jego wieczystym użytkowaniu i samoistnym posiadaniu nie oddanymi w trwały zarząd, użytkowanie bądź użytkowanie wieczyste wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym lub osobom prawnym, przekazanymi Zarządowi Nieruchomości Województwa Łódzkiego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego przez dotychczasowych władających.

Najważniejsze zadania jednostki to prowadzenie:

  • ewidencji nieruchomości zgodnie z przyjętymi zasadami gospodarowania nieruchomościami
  • spraw administracyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami oraz lokalami użytkowymi przekazanymi do zarządzania jednostce, w tym w szczególności prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjno-techniczną wszystkich powierzchni biurowych zajmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
  • spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami, w tym przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowań sądowych w zakresie spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami
  • przetargów, rokowań i negocjacji w sprawie zbywania i nabywania nieruchomości
  • procedur oraz zlecanie wycen nieruchomości zarządzanych przez jednostkę
  • czynności zmierzających do utrzymania zrządzanych nieruchomości w stanie niepogorszonym, w tym przeprowadzanie napraw i remontów
  • czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej zarządzanych nieruchomości 
  • nadzoru nad wykonywaniem zadań inwestycyjnych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz współdziałanie z nimi w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków unijnych 

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego działa na podstawie Statutu ZNWŁ przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1444/16 z dnia 30 listopada 2016 r. z późń. zm.