Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO” Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego reprezentowany przez Dyrektora. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@znwl.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego,
  • realizacji zawartej z Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego umowy,
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi (zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i interesantów) – dotyczy zapisów z monitoringu wizyjnego,
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa a w szczególnych sytuacjach również podmioty przetwarzające na podstawie umów, o ile zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających spełnienie wymogów RODO, chroniąc prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Macie Państwo prawo zażądać od administratora danych:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli odbywało się ono w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • ograniczenia lub usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 i 18 RODO
  • jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody,  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej cofnięciem.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy.
 8. W zależności od podstawy przetwarzania podanie przez Państwa danych może być obowiązkiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, być obowiązkowe lub dobrowolne. Szczegółowych informacji będą udzielać Państwu  odpowiednie komórki merytoryczne odpowiedzialne za realizację zadania, w związku z którym przetwarzają Państwa dane osobowe.