Deklaracja dostępności

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu znwl.pl  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.znwl.pl 

Data publikacji strony internetowej: 30 września 2016 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 29 grudnia 2021 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 29.12.2021 r. 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wyłączenia:

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29 grudnia 2021 r.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynator do spraw dostępności cyfrowej w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego – Aneta Supeł, anetasupel@znwl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 42 205 58 71 wew. 115. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Koordynatorem do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Zarządzie nieruchomości Województwa Łódzkiego jest Aneta Supeł, anetasupel@znwl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 42 205 58 71 wew. 115.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu.

Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Zrealizowanie żądanie następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje się o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, może zostać zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego:

ul. Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 7/9, 91-427 Łódź

– główna siedziba Urzędu

 1. Budynek jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Wstęp do budynku możliwy jest bezpośrednio z poziomu chodnika przy pomocy podjazdu, nie ma progu.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na parterze budynku.
 4. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku, w tym złożenia dokumentów.
 5. Usytuowanie budynku w centrum Łodzi umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie z parkingów ogólnodostępnych z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Osoby niedosłyszące mogą przy załatwianiu spraw skorzystać z udogodnień wprowadzonych w Urzędzie:

 • z usługi tłumacza na wezwanie. Usługa ta realizowana jest poprzez udział tłumacza języka migowego przy załatwieniu sprawy klienta Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego potrzebującego tego rodzaju usług – po uprzednim umówieniu wizyty na co najmniej trzy dni wcześniej. Usługa świadczona jest przez tłumacza języka migowego. 

Strona internetowa posiada

 • możliwość zmiany kontrastu
 • możliwość powiększania tekstu

Informacje dodatkowe:

Automatyczna walidacja strony www pod kątem jej dostępności walidatorami online, nie jest w pełni miarodajna i nie zastąpi obiektywnych testów wykonanych przez osoby z niepełnosprawnościami. W związku z tym będziemy wdzięczni za przesyłanie wszelkich uwag przez te osoby.

Dostosowania strony do wymagań prawnych jest procesem, który jest realizowany na bieżąco na podstawie testów własnych oraz uwag nadsyłanych przez użytkowników.