Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Referent ds. Eksploatacji i Remontów

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy

1 etat

Numer ewidencyjny naboru

ZNWŁ.OR.BIP.110.32.2023

Data publikacji ogłoszenia

03 listopada 2023 roku

Termin składania ofert do

17 listopada 2023 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%.

Warunki pracy na stanowisku:
– główna część pracy wykonywana jest w siedzibie jednostki. Z pracą związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami,
– osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy,
– praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
1. Wykonywanie z własnej inicjatywy i bez zbędnej zwłoki czynności i obowiązków określonych poniżej, a na polecenie przełożonych, innych zadań należących do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego (ZNWŁ).
2. Prowadzenie dzienników korespondencji w tym ewidencja korespondencji wychodzącej i przychodzącej, rozdział korespondencji dla poszczególnych pracowników wydziału.
3. Sporządzanie projektów pism wychodzących na zewnątrz oraz do komórek organizacyjnych ZNWŁ.
4. Prowadzenie, segregacja, ewidencjonowanie i tworzenie zbioru dokumentów w wydziale.
5. Opisywanie dokumentów księgowych.
6. Prowadzenie spraw i sporządzanie zestawień związanych z zakupem materiałów biurowych niezbędnych dla pracowników wydziału.
7. Przygotowywanie i wprowadzanie danych do arkusza kalkulacyjnego bieżących kosztów utrzymania nieruchomości.
8. Prowadzenie czynności inwentaryzacyjnych związanych z dokumentacją znajdującą się w wydziale.
9. Zastępowanie osób wskazanych przez kierownictwo ZNWŁ.

Wymagania – warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– posiadanie nieposzlakowanej opinii,
– niebycie uprzednio pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego zwolnionym przez UMWŁ lub ZNWŁ w trybie rozwiązania stosunku pracy: bez wypowiedzenia z winy pracownika lub za wypowiedzeniem przez pracodawcę z przyczyn innych niż dotyczące pracodawcy,
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych do realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
– posiadanie wykształcenia średniego i stażu pracy co najmniej 1 rok.

Wymagania – niezbędne:
– znajomość zagadnień z zakresu: ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy kodeks cywilny, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o finansach publicznych,
– posiadanie następujących kompetencji: profesjonalizm, lojalność, uczciwość, solidność, sumienność, dokładność, zdolność do pracy w grupie, niezawodność, umiejętność pracy wielozadaniowej, zdolność do pracy bez nadzoru, chęć uczenia się – pozyskiwanie nowej wiedzy,
– posiadanie umiejętności obsługi komputera (pakiet MS Office, Excel, poczta elektroniczna, internet), obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania – dodatkowe:
– mile widziane: wykształcenie wyższe, studia podyplomowe związane z zarządzaniem nieruchomościami, praca w samorządowych lub państwowych jednostkach organizacyjnych,
– gotowość i chęć do dalszej nauki, umiejętność pracy pod presją czasu, dobra organizacja pracy i inicjatywa w działaniu, łatwość w nawiązywaniu kontaktu oraz umiejętność budowania dobrych relacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia – niezbędne:
– CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
– kserokopie świadectw pracy lub/ i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
– podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
– podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż polskie, państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu tożsamości kandydata potwierdzającego obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
– dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego): certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim lub świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty lub świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
– podpisane oświadczenie o niekaralności (o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
– podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
– spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata,
– w przypadku niepełnosprawności, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
– kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,
– kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe doświadczenie zawodowe,
– kserokopię posiadanych referencji lub opinii.
W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydat wybrany w wyborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego przy ul. Kamińskiego 7/9 w Łodzi, przed zawarciem umowy o pracę, aktualny oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzający brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

Określenie miejsca i terminu składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego przy ul. Kamińskiego 7/9 w Łodzi, III piętro, pokój 318 lub przesłać na adres ZNWŁ w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko Referenta ds. Eksploatacji i Remontów”, nr ewidencyjny naboru: ZNWŁ.OR. BIP.110.32.2023 w terminie do dnia 17 listopada 2023 roku do godz. 15:00
W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do ZNWŁ uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez ZNWŁ (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wyżej wymienionym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZNWŁ zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez pracownika Wydziału Organizacyjnego prowadzącego sprawy kadrowe przez okres jednego miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, z wyjątkiem dokumentów kandydatów, którzy w postępowaniu dotyczącym naboru uzyskali lokaty od drugiej do piątej, dokumenty tych osób są przechowywane przez pracownika Wydziału Organizacyjnego prowadzącego sprawy kadrowe przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną w drodze naboru.
W czasie trwania powyższych okresów przechowywania dokumentów kandydaci mogą dokonywać ich odbioru – za potwierdzeniem odbioru. Po upływie tych okresów nieodebrane przez kandydatów dokumenty złożone w oryginałach zostaną protokolarnie zniszczone przez wyżej wymienionego pracownika ZNWŁ.
Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej (o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), kończącej się egzaminem.

Potrzebne dokumenty do pobrania

Ogłoszenie w wersji do pobrania

Pobierz

Opis stanowiska

Pobierz

Informacja dla kandydatów do pracy

Pobierz

Wynik naboru

Pobierz