Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Podinspektor/Inspektor Wydział Eksploatacji i Remontów

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy

1 etat

Numer ewidencyjny naboru

ZNWŁ.OR.BIP.110.17.2022

Data publikacji ogłoszenia

29 lipca 2022 roku

Termin składania ofert do

12 sierpnia 2022 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych : wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%.

Warunki pracy na stanowisku:
– główna część pracy wykonywana jest w siedzibie jednostki. Z pracą związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami,
– osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy,
– praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
1. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami w tym bezpośrednie administrowanie tymi nieruchomościami.
2. Wykonywanie z własnej inicjatywy i bez zbędnej zwłoki czynności i obowiązków określonych poniżej, a na polecenie przełożonych, innych zadań należących do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego (ZNWŁ).
3. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Jednostki w zakresie gospodarowania mieniem powierzonym do zarządzania ZNWŁ.
4. Sporządzanie projektów pism wychodzących na zewnątrz oraz do komórek organizacyjnych ZNWŁ.
5. Prowadzenie zbioru dokumentów dotyczących administrowanych nieruchomości oddzielnie dla każdej z nich.
6. Zapewnienie wszechstronnej obsługi obiektów wchodzących w skład administrowanych nieruchomości w tym podejmowanie czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej administrowanych nieruchomości.
7. Przygotowywanie projektu budżetu administrowanych nieruchomości oraz czynne uczestniczenie w pracach nad budową planu budżetu Jednostki.
8. Prowadzenie Książek Obiektu Budowlanego administrowanych nieruchomości.
9. Reprezentowanie Województwa Łódzkiego w zebraniach wspólnot mieszkaniowych będących zarówno w zarządzaniu ZNWŁ oraz w tych w których Województwo Łódzkie posiada swoje udziały.
10.Przejmowanie oraz przekazywanie nieruchomości będących w zasobie Województwa Łódzkiego oraz nabywanych do zasobu Województwa Łódzkiego.
11.Archiwizacja dokumentacji Wydziału Eksploatacji.

 

Wymagania – warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– posiadanie nieposzlakowanej opinii,
– niebycie uprzednio pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi zwolnionym przez Urząd lub Zarząd w trybie rozwiązania stosunku pracy: bez wypowiedzenia z winy pracownika lub za wypowiedzeniem przez pracodawcę z przyczyn innych niż dotyczące pracodawcy,
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych do realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– posiadanie wykształcenia wyższego, w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagane jest minimum 3 letnie doświadczenie – administrowanie, zarządzanie nieruchomościami.

Wymagania – niezbędne :
– znajomość zagadnień z zakresu : Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, Ustawa Kodeks Cywilny, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o samorządzie województwa, Ustawy o własności lokali, Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego, Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami przez Województwo Łódzkie, wojewódzkie osoby prawne oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
– posiadanie następujących kompetencji: profesjonalizm, lojalność, uczciwość, solidność, zdolność do pracy w grupie, niezawodność, umiejętność pracy wielozadaniowej, chęć uczenia się – pozyskiwanie nowej wiedzy,
– posiadanie umiejętności biegłej obsługi komputera ( pakiet MS Office), obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania – dodatkowe :
– mile widziane: studia Podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami, ukończone kursy i szkolenia z zakresu zarządzania (administrowania) nieruchomościami oraz doświadczenie zawodowe: praca na rzecz jednostek Skarbu Państwa i/lub jednostek samorządu terytorialnego,
– gotowość i chęć do dalszej nauki, zdolność do pracy bez nadzoru.

Wymagane dokumenty i oświadczenia – niezbędne :
– CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz motywacją,
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
– kserokopie świadectw pracy lub/ i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
– podpisane oświadczenie o niekaralności (o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
– podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata,
– w przypadku niepełnosprawności złożenie kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1260).

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
– kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,
– kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe doświadczenie zawodowe,
– kserokopię posiadanych referencji lub opinii.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Kandydat wybrany w wyborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9 przed zawarciem umowy o pracę, aktualny oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzający brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na ww. stanowisku.

Określenie miejsca i terminu składania dokumentów :
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi ul. Kamińskiego 7/9, III piętro, pokój 318 lub przesłać na adres Zarządu w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „ Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. Eksploatacji i Remontów” nr ewidencyjny ZNWŁ.OR.BIP.110.17.2022 w terminie do dnia 12 siewrpnia 2022 roku do godz. 15:00

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Zarządu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez pracownika Kadr przez okres jednego miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, z wyjątkiem dokumentów kandydatów, którzy w postępowaniu dotyczącym naboru uzyskali lokaty od drugiej do piątej, dokumenty tych osób są przechowywane przez pracownika Kadr przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybrana w drodze naboru.

W czasie trwania powyższych okresów przechowywania dokumentów kandydaci mogą dokonywać ich odbioru- za potwierdzeniem odbioru. Po upływie tych okresów nieodebrane przez kandydatów dokumenty złożone w oryginałach zostaną protokólarnie zniszczone przez ww. pracownika Zarządu.

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Potrzebne dokumenty do pobrania

Ogłoszenie wersja do pobrania

Pobierz

Opis stanowiska

Pobierz

Informacja dla kandydatów do pracy

Pobierz

Wyniki naboru

Pobierz