Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Inspektor ds. Eksploatacji i Remontów / Starszy Inspektor ds. Eksploatacji i Remontów

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy

1 etat

Numer ewidencyjny naboru

ZNWŁ.OR.BIP.110.31.2023

Data publikacji ogłoszenia

30 października 2023 roku

Termin składania ofert do

17 listopada 2023 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%.

Warunki pracy na stanowisku:
– główna część pracy wykonywana jest w siedzibie jednostki. Z pracą związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami,
– osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy,
– praca w pozycji siedzącej.

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
1. Wykonywanie z własnej inicjatywy i bez zbędnej zwłoki czynności i obowiązków określonych poniżej, a na polecenie przełożonych, innych zadań należących do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego (ZNWŁ).
2. Monitorowanie stanu technicznego obiektów wchodzących w skład nieruchomości zarządzanych przez ZNWŁ i podejmowanie na tej podstawie czynności zmierzających do utrzymania ich w stanie niepogorszonym poprzez wnioskowanie o przeprowadzenie napraw, remontów i konserwacji.
3. Poszukiwanie rozwiązań optymalizujących koszty przeprowadzanych remontów i konserwacji.
4. Wnioskowanie zlecenia ekspertyz w zakresie oceny stanu technicznego obiektów budowlanych wchodzących w skład nieruchomości zarządzanych przez ZNWŁ w przypadku podejrzenia zagrożenia katastrofą budowlaną oraz realizowanie zaleceń wynikających z tych ekspertyz.
5. Zgłaszanie z zachowaniem odpowiedniego terminu umożliwiającego przeprowadzenie procedur przetargowych, zapotrzebowania na udzielenie zamówienia w tym również współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu tych postępowań, dotyczących realizacji zadań wydziału w zakresie robót budowlanych i konserwacji w tym w szczególności przygotowywanie merytorycznych zapisów do umów w tym zakresie.
6. Udział w nadzorowaniu realizacji i rozliczeń finansowych zadań podejmowanych przez Wydział Eksploatacji i Remontów.
7. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań w szczególności związanych z wykonywaniem remontów i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń znajdujących się na zarządzanych nieruchomościach.
8. Opracowywanie planów konserwacji i remontów oraz nadzór nad ich realizacją.
9. Udział w przygotowaniu wniosków umożliwiających pozyskiwanie funduszy zewnętrznych związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi
na zarządzanych nieruchomościach.
10. Uzyskiwanie pozwoleń i decyzji administracyjnych związanych z prowadzonymi przez wydział robotami budowlanymi na zarządzanych przez ZNWŁ nieruchomościach.
11. Weryfikacja i sporządzanie kosztorysów dotyczących przeprowadzanych robót budowlanych na zarządzanych nieruchomościach.
12. Bieżące monitorowanie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zagadnień związanych z prowadzeniem robót budowlanych a także konserwacją urządzeń i systemów znajdujących się na zarządzanych nieruchomościach.
13. Wykonywanie zadań związanych z planowaniem (w tym czynny udział w pracach nad budową planu) i realizacją budżetu ZNWŁ w części dotyczącej robót budowlanych oraz konserwacji.
14. Informowanie przełożonego o stanie realizacji zadań oraz potrzebach związanych z funkcjonowaniem wydziału.
15. Prawidłowe wykonywanie zadań objętych merytorycznym zakresem funkcjonowania wydziału.
16. Nadzór nad prawidłową i terminową realizacją remontów i konserwacji zgodnie z obowiązującymi standardami, harmonogramem i przewidzianym budżetem na zarządzanych nieruchomościach.
17. Udział w przejmowaniu i przekazywaniu nieruchomości wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej.
18. Prowadzenie pełnej dokumentacji formalno-prawnej w szczególności w zakresie:
– organizowania i udziału we wprowadzaniu wykonawców na zlecone roboty,
– udziału w odbiorach robót.
19. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy w celu realizacji powierzonych zadań.
20. Sporządzanie projektów pism wychodzących na zewnątrz oraz do komórek organizacyjnych ZNWŁ.
21. Bieżąca współpraca z administratorami.
22. Archiwizacja dokumentacji Wydziału Eksploatacji i Remontów.
23. Wykonywanie innych poleceń przełożonego.

Wymagania – warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– posiadanie nieposzlakowanej opinii,
– niebycie uprzednio pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego zwolnionym przez UMWŁ lub ZNWŁ w trybie rozwiązania stosunku pracy: bez wypowiedzenia z winy pracownika lub za wypowiedzeniem przez pracodawcę z przyczyn innych niż dotyczące pracodawcy,
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych do realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
– posiadanie wykształcenia wyższego i stażu pracy co najmniej 4 lata (dot. stanowiska Starszego Inspektora ds. Eksploatacji i Remontów),
– posiadanie wykształcenie wyższego i stażu pracy co najmniej 3 lata lub posiadanie wykształcenia średniego i stażu pracy co najmniej 5 lat (dot. stanowiska Inspektora ds. Eksploatacji i Remontów).

Wymagania – niezbędne:
– znajomość zagadnień z zakresu: ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, ustawy kodeks cywilny, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o finansach publicznych,
– posiadanie następujących kompetencji: profesjonalizm, lojalność, uczciwość, solidność, zdolność do pracy w grupie, skuteczność porozumiewania się i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych, niezawodność, umiejętność pracy wielozadaniowej, chęć uczenia się – pozyskiwanie nowej wiedzy,
– posiadanie umiejętności biegłej obsługi komputera (pakiet MS Office), obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania – dodatkowe:
– mile widziane: ukończone technikum budowlane, ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie budownictwa, uprawnienia budowlane, studia podyplomowe, ukończone kursy i szkolenia z zakresu kosztorysowania, praca na rzecz jednostek Skarbu Państwa i/lub jednostek samorządu terytorialnego,
– gotowość i chęć do dalszej nauki, zdolność do pracy bez nadzoru.

Wymagane dokumenty i oświadczenia – niezbędne:
– CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
– kserokopie świadectw pracy lub/ i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy, a w przypadku pozostawania
w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
– podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
– podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż polskie, państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom,
na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu tożsamości kandydata potwierdzającego obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
– dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego): certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych
w języku polskim lub świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty lub świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
– podpisane oświadczenie o niekaralności (o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
– podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
– spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata,
– w przypadku niepełnosprawności, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
– kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,
– kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe doświadczenie zawodowe,
– kserokopię posiadanych referencji lub opinii.
W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydat wybrany w wyborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego przy ul. Kamińskiego 7/9 w Łodzi, przed zawarciem umowy o pracę, aktualny oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzający brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

Określenie miejsca i terminu składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego przy ul. Kamińskiego 7/9 w Łodzi, III piętro, pokój 318 lub przesłać na adres ZNWŁ w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora ds. Eksploatacji i Remontów” lub „Nabór na stanowisko Starszego Inspektora ds. Eksploatacji i Remontów” nr ewidencyjny naboru:
ZNWŁ.OR. BIP.110.31.2023
w terminie do dnia 17 listopada 2023 roku do godz. 15:00
W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do ZNWŁ uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez ZNWŁ (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wyżej wymienionym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZNWŁ zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez pracownika Wydziału Organizacyjnego prowadzącego sprawy kadrowe przez okres jednego miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, z wyjątkiem dokumentów kandydatów, którzy w postępowaniu dotyczącym naboru uzyskali lokaty od drugiej do piątej, dokumenty tych osób są przechowywane przez pracownika Wydziału Organizacyjnego prowadzącego sprawy kadrowe przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną w drodze naboru.
W czasie trwania powyższych okresów przechowywania dokumentów kandydaci mogą dokonywać ich odbioru – za potwierdzeniem odbioru. Po upływie tych okresów nieodebrane przez kandydatów dokumenty złożone w oryginałach zostaną protokolarnie zniszczone przez wyżej wymienionego pracownika ZNWŁ.
Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej (o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), kończącej się egzaminem.

Potrzebne dokumenty do pobrania

Ogłoszenie w wersji do pobrania

Pobierz

Opis stanowiska

Pobierz

Informacja dla kandydatów do pracy

Pobierz

Wynik naboru

Pobierz