Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Główny Specjalista ds. Przeciwpożarowych i Obronnych

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy

1/2 - 1 etat

Numer ewidencyjny naboru

ZNWŁ.OR.BIP.110.01.2024

Data publikacji ogłoszenia

26 stycznia 2024 roku

Termin składania ofert do

13 lutego 2024 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%.

Warunki pracy na stanowisku:
– główna część pracy wykonywana jest w siedzibie jednostki. Z pracą związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami,
– osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy,
– praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
1. Wykonywanie z własnej inicjatywy i bez zbędnej zwłoki czynności i obowiązków określonych poniżej, a na polecenie przełożonych, innych zadań należących do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego (ZNWŁ).
2. Realizowanie zadań z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków/obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz innymi wytycznymi.
3. Przeprowadzania oraz uczestniczenie w przeglądach stanu ochrony przeciwpożarowej budynków/obiektów oraz wydawanie zaleceń w sprawie poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej.
4. Wydawanie zaleceń zmierzających do właściwego zabezpieczenia budynków/obiektów w oparciu o własne wnioski, wnioski wewnętrznych organów kontrolnych oraz wnioski zewnętrznych organów kontrolnych.
5. Zgłaszanie Dyrektorowi ZNWŁ potrzeb i wniosków, dotyczących bezpieczeństwa budynków/obiektów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń.
6. Współdziałanie w zakresie szkolenia i doskonalenia pracowników w ramach ochrony przeciwpożarowej.
7. Przedkładanie Dyrektorowi ZNWŁ wniosków w przypadku stwierdzenia braku właściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przez osoby odpowiedzialne oraz wnioskowanie o ukaranie osób naruszających dyscyplinę w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
8. Współdziałanie poprzez stałą współpracę z organami (straż pożarna, wojsko, policja) realizującymi zadania z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenach i w obiektach zarządzanych przez ZNWŁ.
9. Przygotowanie i uczestnictwo w przeprowadzaniu przeglądów konserwacyjnych, remontów i innych działań, mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe, w tym również ustalanie harmonogramów ww. czynności.
10. Prowadzenie, przygotowanie i współdziałanie w zakresie realizacji zadań obronnych i bezpieczeństwa publicznego wskazanych ZNWŁ.
11. Przygotowanie i przedkładanie zbiorczych sprawozdań i opracowań dotyczących zagrożeń przeciwpożarowych w budynkach/obiektach.
12. Współdziałanie z organami Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i innymi instytucjami oraz komórkami organizacyjnymi ZNWŁ w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków/obiektów.
13. Nadzorowanie prac dotyczących przeglądów i konserwacji gaśnic, hydrantów, systemu sygnalizacji pożarowej, instalacji oświetlenia awaryjnego, drzwi przeciwpożarowych, urządzeń do usuwania dymu i zabezpieczających przez zadymieniem, dźwiękowego systemu ostrzegawczego i innych systemów zainstalowanych w budynkach/obiektach.
14. Organizowanie praktycznych sprawdzianów ewakuacji i czynne uczestnictwo w ćwiczeniach podczas praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji ludzi z budynków/obiektów w przypadku zagrożenia pożarowego, terrorystycznego i innego, organizowanych przez PSP i policję.
15. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków/obiektów (np. protokoły z czynności kontrolno-rozpoznawczych Komendy Miejskiej PSP w Łodzi).
16. Kontrola przydatności, dokonywanie oceny i aktualizacji do zmieniających się warunków i zagrożeń instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w tym również wnioskowanie o wprowadzenie stosownych zmian w tych dokumentach.
17. Współdziałanie ze służbą ochrony budynków znajdujących się na zarządzanych obiektach w celu zapewnienia należytej ochrony przeciwpożarowej.
18. Prowadzenie szkoleń z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa pożarowego dla pracowników ZNWŁ.
19. Uczestnictwo w przeglądach związanych z wykonywaniem robót budowlanych prowadzonych w budynkach/obiektach mogących mieć wpływ na jego bezpieczeństwo pożarowe.
20. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi ZNWŁ i podejmowanie bez zbędnej zwłoki działań zmierzających do usuwania awarii i ich skutków, mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynków/obiektów i osób w nich przebywających.
21. Przestrzeganie terminów realizacji prac objętych niniejszym zakresem zadań, jak również określonych przepisami, regulaminami i zarządzeniami obowiązującymi w ZNWŁ.
22. Wykonywanie innych poleceń przełożonego.

Wymagania – warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– posiadanie nieposzlakowanej opinii,
– niebycie uprzednio pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego zwolnionym przez UMWŁ lub ZNWŁ w trybie rozwiązania stosunku pracy: bez wypowiedzenia z winy pracownika lub za wypowiedzeniem przez pracodawcę z przyczyn innych niż dotyczące pracodawcy,
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych do realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
– posiadanie wykształcenia wyższego oraz stażu pracy co najmniej 4 lata,
– posiadanie uprawnień – min. technik pożarnictwa.

Wymagania – niezbędne:
– znajomość zagadnień w szczególności z zakresu ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o zarzadzaniu kryzysowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o finansach publicznych,
– posiadanie następujących kompetencji: profesjonalizm, lojalność, uczciwość, solidność, skuteczność porozumiewania się i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych, niezawodność, umiejętność pracy wielozadaniowej, chęć uczenia się – pozyskiwanie nowej wiedzy, zdolność do pracy bez nadzoru,
– posiadanie umiejętności biegłej obsługi komputera (pakiet MS Office), obsługi urządzeń biurowych, obsługi systemów: SSP, DSO, VESDA.

Wymagania – dodatkowe:
– ukończone studia magisterskie na kierunku studiów w zakresie pożarnictwa, studia podyplomowe, ukończone kursy i szkolenia z zakresu pożarnictwa,
– praca na rzecz jednostek Skarbu Państwa i/lub jednostek samorządu terytorialnego,
– praca w strukturach Państwowej Straży Pożarnej,
– posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa,
– przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej,
– umiejętność podejmowania decyzji w stanach zagrożenia i zarządzania dużymi grupami ludźmi,
– posiadanie umiejętności obsługi systemów: SSWiN, CCTV.

Wymagane dokumenty i oświadczenia – niezbędne:
– CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
– kserokopie świadectw pracy lub/ i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
– podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
– podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż polskie, państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu tożsamości kandydata potwierdzającego obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
– dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego): certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych
w języku polskim lub świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty lub świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
– podpisane oświadczenie o niekaralności (o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
– podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
– spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata,
– w przypadku niepełnosprawności, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
– kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,
– kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe doświadczenie zawodowe,
– kserokopię posiadanych referencji lub opinii.
W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydat wybrany w wyborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego przy ul. Kamińskiego 7/9 w Łodzi, przed zawarciem umowy o pracę, aktualny oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzający brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

Określenie miejsca i terminu składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego przy ul. Kamińskiego 7/9 w Łodzi, III piętro, pokój 318 lub przesłać na adres ZNWŁ w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Przeciwpożarowych i Obronnych” nr ewidencyjny naboru:
ZNWŁ.OR.BIP.110.01.2024
w terminie do dnia 13 lutego 2024 roku do godz. 15:00
W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do ZNWŁ uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez ZNWŁ (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wyżej wymienionym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZNWŁ zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez pracownika Wydziału Organizacyjnego prowadzącego sprawy kadrowe przez okres jednego miesiąca od dnia upowszechnienia informacji
o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, z wyjątkiem dokumentów kandydatów, którzy w postępowaniu dotyczącym naboru uzyskali lokaty od drugiej do piątej, dokumenty tych osób są przechowywane przez pracownika Wydziału Organizacyjnego prowadzącego sprawy kadrowe przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną w drodze naboru.
W czasie trwania powyższych okresów przechowywania dokumentów kandydaci mogą dokonywać ich odbioru – za potwierdzeniem odbioru. Po upływie tych okresów nieodebrane przez kandydatów dokumenty złożone w oryginałach zostaną protokolarnie zniszczone przez wyżej wymienionego pracownika ZNWŁ.
Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej (o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), kończącej się egzaminem.

Potrzebne dokumenty do pobrania

Ogłoszenie w wersji do pobrania

Pobierz

Opis stanowiska

Pobierz

Informacja dla kandydatów do pracy

Pobierz

Wynik naboru

Pobierz