Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Inspektor ds. Finansowo – Księgowych

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy

1 etat

Numer ewidencyjny naboru

ZNWŁ.OR.BIP.110.30.2023

Data publikacji ogłoszenia

30 października 2023 roku

Termin składania ofert do

17 listopada 2023 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%.

Warunki pracy na stanowisku:
– praca wykonywana jest w siedzibie jednostki,
– praca w pozycji siedzącej,
– osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy i typowe urządzenia biurowe.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
1. Wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych czynności i obowiązków określonych poniżej, a na polecenie przełożonych, innych zadań statutowych Wydziału Finansowo-Księgowego oraz zadań zleconych Wydziałowi.
2. Współuczestniczenie w procesach związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na finansowanie przedsięwzięć i zadań, a w szczególności udział w tworzeniu wniosków o dofinansowanie oraz udział w sporządzaniu bieżącej sprawozdawczości w ramach zawartych umów o dofinansowanie.
3. Dokonywanie rozliczeń środków unijnych, dotacji celowych oraz innych pozyskanych środków finansowych zewnętrznych wykorzystywanych przy finansowaniu przedsięwzięć i zadań.
4. Udział w opracowywaniu zasad rozliczeń środków wymienionych w pkt 3.
5. Dokonywanie sprawdzenia treści dowodów księgowych, przed wprowadzeniem zapisów w ewidencji księgowej, w zakresie ich prawidłowości pod względem rachunkowym oraz zgodności z treścią ekonomiczną przeprowadzonej operacji gospodarczej.
6. Terminowe, zgodne z przepisami, rzetelne sporządzanie dokumentacji dla celów sprawozdawczości budżetowej na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej.
7. Comiesięczne uzgadnianie wydatków w ramach programów finansowanych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa według klasyfikacji budżetowej oraz prowadzenie zaangażowania w tym zakresie.

8. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych w ramach programów finansowanych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe dla Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w ramach programów finansowanych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Samorządu Województwa.
10. Dokonywanie rozliczeń środków unijnych, dotacji celowych oraz innych pozyskanych środków finansowych zewnętrznych wykorzystywanych przy finansowaniu przedsięwzięć i zadań.
11. Udział w opracowywaniu zasad rozliczeń środków wymienionych w pkt 10.
12. Bieżące wprowadzanie danych, zakładanie kont, definiowanie ścieżek księgowych w systemie komputerowym w zakresie wykonywanych operacji księgowych.
13. Prowadzenie kasy – przyjmowanie wpłat a w szczególności: z tytułu należnych Zarządowi Nieruchomości Województwa Łódzkiego dochodów, rozliczenia zaliczek udzielanych pracownikom itp.
14. Dokonywanie wypłat z kasy z tytułu: wynagrodzeń, zaliczek, świadczeń socjalnych i innych należności, na podstawie dokumentów uprzednio zatwierdzonych do wypłaty przez osoby upoważnione.
15. Odprowadzanie przychodów kasowych na właściwe rachunki bankowe.
16. Podejmowanie gotówki z banku oraz systematyczne uzupełnianie ustalonego zapasu gotówki w kasie. Przy podejmowaniu gotówki z banku kasjer obowiązany jest określić jej przeznaczenie.
17. Prowadzenie książeczek druków ścisłego zarachowania.
18. Sporządzanie raportów kasowych oddzielnie z tytułu dochodów, wydatków i ZFŚS oraz uzgadnianie stanu gotówki w kasie.
19. Przechowywania w kasetce pieniędzy, pieczęci, czeków, druków ścisłego zarachowania i depozytów.
20. Prowadzenie dziennika korespondencyjnego Wydziału Finansowo-Księgowego.
21. Prowadzenie rejestru oraz wprowadzanie terminów płatności rachunków i faktur.
22. Przygotowywanie dokumentacji księgowej do archiwizacji.
23. Obowiązek przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w tym w szczególności w zakresie:
a. Udostępniania danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym,
b. Przechowywanie dokumentacji zawierającej dane osobowe w sposób uniemożliwiający dostęp do danych osobom nieuprawnionym.
24. Znajomość, przestrzeganie i bieżące śledzenie zmian przepisów prawnych w ramach niniejszego zakresu czynności, a w szczególności w zakresie
rachunkowości, finansów publicznych, sprawozdawczości, prawa samorządowego.

Wymagania – warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
– posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– posiadanie nieposzlakowanej opinii,
– niebycie uprzednio pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego zwolnionym przez Urząd lub Zarząd w trybie rozwiązania stosunku pracy: bez wypowiedzenia z winy pracownika lub za wypowiedzeniem przez pracodawcę z przyczyn innych niż dotyczące pracodawcy,
– znajomość języka polskiego,
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych do realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
– posiadanie wykształcenie wyższego i stażu pracy co najmniej 3 lata lub posiadanie wykształcenia średniego i stażu pracy co najmniej 5 lat.

Wymagania – niezbędne:
– znajomość zagadnień z zakresu: prawa samorządowego, rachunkowości, podatku od towarów i usług, finansów publicznych, ochrony danych osobowych, Ordynacji podatkowej oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania,
– posiadanie następujących kompetencji: obowiązkowość, odpowiedzialność i zorganizowanie, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizowania własnej pracy, zarządzanie informacją, skuteczność porozumiewania się i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych, umiejętność wyciągania wniosków, umiejętność radzenia sobie z emocjami i stresem, kreatywność, chęć uczenia się,
– posiadanie umiejętności biegłej obsługi komputera i obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania – dodatkowe:
– doświadczenie zawodowe: praca na rzecz jednostek Skarbu Państwa i/lub jednostek samorządu terytorialnego,
– mile widziane posiadanie wykształcenia o kierunku ekonomicznym, ukończone kursy i szkolenia w zakresie księgowości i podatków.

Wymagane dokumenty i oświadczenia – niezbędne:
– CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
– kserokopie świadectw pracy lub/ i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy, a w przypadku pozostawania
w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
– podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
– podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska Państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu tożsamości posiadanego przez kandydata obywatelstwo (dotyczy kandydatów nie posiadających obywatelstwa polskiego),
– dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
– certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub,
– dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych
w języku polskim lub,
– świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty lub,
świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
– podpisane oświadczenie o niekaralności (o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
– podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
– spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata,
– w przypadku niepełnosprawności kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
– kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,
– kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe doświadczenie zawodowe,
– kserokopię posiadanych referencji lub opinii.
W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Określenie miejsca i terminu składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego przy ul. Kamińskiego 7/9 w Łodzi, III piętro, pokój 318 lub przesłać na adres Zarządu w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora ds. Finansowo – Księgowych”, nr ewidencyjny:

ZNWŁ.OR.BIP.110.30.2023
w terminie do dnia 17 listopada 2023 roku do godz. 15:00

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Zarządu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez pracownika Wydziału Organizacyjnego prowadzącego sprawy kadrowe przez okres jednego miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, z wyjątkiem dokumentów kandydatów, którzy w postępowaniu dotyczącym naboru uzyskali lokaty od drugiej do piątej, dokumenty tych osób są przechowywane przez ww. pracownika przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną w drodze naboru.
W czasie trwania powyższych okresów przechowywania dokumentów kandydaci mogą dokonywać ich odbioru – za potwierdzeniem odbioru. Po upływie tych okresów nieodebrane przez kandydatów dokumenty złożone w oryginałach zostaną protokolarnie zniszczone przez ww. pracownika Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego.
Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Potrzebne dokumenty do pobrania

Ogłoszenie w wersji do pobrania

Pobierz

Opis stanowiska

Pobierz

Informacja dla kandydatów do pracy

Pobierz

Wynik naboru

Pobierz