Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Skierniewicach, przy ul. Kozietulskiego 20

Cena wywoławcza: 140.000,00 zł brutto
Sprzedaż

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Skierniewicach, przy ul. Kozietulskiego 20

 

W przetargu mogą uczestniczyć jedynie właściciele nieruchomości sąsiednich – działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 370/8 oraz 369/2, ze względu na brak dostępu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu do drogi publicznej.

Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana nieruchomość będąca własnością Województwa Łódzkiego, położona w Skierniewicach, przy ulicy Kozietulskiego 20, oznaczona w  ewidencji gruntów jako działka nr 370/6, w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Skierniewice, o powierzchni 0,0332 ha, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1H/00018404/0.
Nieruchomość gruntowa zabudowana jest dwoma budynkami:
1. budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji stalowej, o powierzchni: użytkowej 29,83 m2, o przeznaczeniu handlowo-usługowym. Budynek składa się z jednego pomieszczenia z wydzieloną częścią sanitarną, wyposażony jest w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną;
2. budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony warsztatowy o konstrukcji stalowej, o powierzchni: użytkowej 24,00 m2. W warsztacie znajduje się kanał samochodowy. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną.
Ww. budynki są ze sobą połączone i istnieje między nimi przejście. Obiekty są nieużytkowane, nieogrzewane i wymagają przeprowadzenia prac remontowych.
Ponieważ budynki nie posiadają instalacji centralnego ogrzewania nie występuje konieczność sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 497 ze zm.).
Na działce usytuowane są urządzenia infrastruktury technicznej w postaci instalacji urządzeń elektroenergetycznych, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej.
Działka jest ogrodzona od strony południowej i północnej płotem z siatki metalowej, a od strony wschodniej ogrodzeniem z elementów metalowych wraz z bramą wjazdową. Od strony zachodniej działka nie jest ogrodzona (wspólne ogrodzenie z działką 370/8).
Działka przylega do pasa drogi publicznej – ulicy Kozietulskiego, jednak ze względu na uwarunkowania drogowe nie posiada do niej dostępu.
Nieruchomość nie stanowi samodzielnej działki budowlanej ze względu na brak dostępu do drogi publicznej (brak możliwości włączenia się do ruchu). Dlatego też przetarg będzie ograniczony jedynie do właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu żadnych zobowiązań.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice, zatwierdzonym Uchwałą nr LIV/150/02 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26.09.2002 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem 9.105.MN.U, dla którego przeznaczenie terenu przewiduje w części funkcję mieszkaniową jednorodzinną oraz funkcję użyteczności publicznej, a w pozostałej części funkcję ulicy zbiorczej, oznaczonej symbolem 9.11.KZ.
Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich parametrami i aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości, w trakcie robót budowlanych, dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, nie będzie to stanowić wady nieruchomości i na nabywcy będzie ciążył obowiązek stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane jego staraniem i na jego koszt.
Transakcja sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) upłynął w dniu 14 marca 2023 roku.

Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 20 listopada 2023 roku o godzinie 12:00

Cena wywoławcza: 140.000,00 zł brutto

Wadium: 14.000,00 zł brutto

Minimalne postąpienie: 1.400,00 zł brutto

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi przy ul. Kamińskiego 7/9.
Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Skierniewice, ul. Kozietulskiego 20”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości. Nie ma możliwości wpłaty wadium w siedzibie organizatora przetargu.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 14 listopada 2023 r. o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym Uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego (organizatora przetargu) terminie.
W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych, którzy w terminie od dnia 9 do 14 listopada 2023 roku, do godziny 1400, zgłoszą się w pok.104, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi przy ul. Kamińskiego 7/9, w celu dokonania następujących czynności:
* przedstawią aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości sąsiedniej, aby potwierdzić posiadanie tytułu prawnego do tej nieruchomości;
* złożą oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nie uległ zmianie;
* w przypadku gdyby stan ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu;
* przedstawią dowód wpłaty wadium w postaci potwierdzenia dokonania transakcji;
* przedstawią dokumenty umożliwiające stwierdzenie tożsamości osoby zainteresowanej, tj. imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstawią wyciąg z wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą przetargu;
* podpiszą na miejscu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
* otrzymają numer uprawniający do uczestnictwa w licytacji.

Jeżeli Uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego:
* pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia uczestnika przetargu,
* pełnomocnictwa do udziału w licytacji i składania stosownych oświadczeń z niego wynikających.
Dla osób fizycznych uczestniczących w przetargu, pozostających w związku małżeńskim, w tym prowadzących działalność gospodarczą, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
* w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego o stawiennictwo obojga małżonków na przetargu, albo o złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego w szczególności w obecności pracownika ZNWŁ albo z podpisem poświadczonym notarialnie o wyrażeniu zgody przez współmałżonka niebiorącego udziału w przetargu: na złożenie oświadczeń uczestnika przetargu, wzięcie udziału w licytacji przez zgłaszanie określonych postąpień oraz na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu – art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359 ze zm.);
* w przypadku nabycia nieruchomości do majątku osobistego, o złożenie odpisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową bądź odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego tę rozdzielność, albo o złożenie oświadczenia obojga małżonków z podpisami poświadczonym notarialnie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, ze środków pochodzących z tego majątku.
Niedostarczenie wskazanych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy sprzedaży wymaga formy aktu notarialnego.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 42 205-58-72 lub 607-420-424.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, działający w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego, może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.