Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2, usytuowanego w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Jeżowskiej 10.

Cena wywoławcza: 391.000,00 zł (zwolniona z podatku VAT)
Sprzedaż

ZARZĄD  NIERUCHOMOŚCI  WOJEWÓDZTWA  ŁÓDZKIEGO

działający w imieniu
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2usytuowanego w budynku posadowionym na nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Jeżowskiej 10;

Przedmiotem sprzedaży będzie samodzielny lokal użytkowy, będący własnością Województwa Łódzkiego, oznaczony numerem 2, usytuowany na parterze budynku wielolokalowego, dwukondygnacyjnego, całkowicie podpiwniczonego, posadowionego na nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Jeżowskiej 10, w obrębie 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 342/2, 343/2 i 559, o łącznej powierzchni 0,2292 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej prowadzi księgę wieczystą nr LD1R/00004483/5. Lokal nie posiada założonej księgi wieczystej.
Samodzielny lokal użytkowy nr 2 posiada 72,93 m2 powierzchni użytkowej i składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju i dwóch WC. Przynależy do niego piwnica (5,76 m2), komórka (12,20 m2) i garaż (15,59 m2). Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i c.o. z własnej kotłowni zlokalizowanej w budynku. Obecnie lokal jest bez ogrzewania. Ogrzewanie z pieca olejowego zostało od lokalu odcięte. Do lokalu został doprowadzony gaz ale brak jest pieca i rozprowadzenia do grzejników. Woda z termy elektrycznej.
Z własnością lokalu związany jest udział w części wspólnej nieruchomości, wynoszący 10648/34143, wraz z takim samym udziałem w prawie własności działek.
Nieruchomość składająca się z działek o nr ewidencyjnych 342/2, 343/2 i 559, położona w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Jeżowskiej 10 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej – ulicy Jeżowskiej oraz ulicy Willowej.
Działki 342/2 i 343/2 są zabudowane natomiast działka nr 559, położona w tylnej części nieruchomości, jest niezabudowana. W poprzek tej działki przechodzi kabel energetyczny. Nieruchomość od strony ulicy Jeżowskiej ogrodzona jest płotem z siatki metalowej. Teren przed budynkiem mieszkalnym, komórkami i garażami wyłożony jest trylinką.
Nieruchomość leży na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z  dn.  30.03.2000 r., zmieniona Uchwałami: nr VIII/64/11 z dn. 29.06.2011 r. i  nr  XIX/136/16 z dn. 31.08. 2016 r.), zgodnie z którym działki oznaczone numerami 342/2, 343/2 i 559 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, w tym dz. 342/2 – znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1.08.MNp i 1.73.MNp; dz. 343/2 – znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1.73.MNp; dz. 559 – znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1.08.MNp.
Lokal nie jest użytkowany. Był wykorzystywany dla potrzeb biurowych.
Lokal nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.
Lokal posiada aktualne świadectwo charakterystyki energetycznej nr SCHE/5148/18/2023.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, w tym stanem jej zagospodarowania, stanem technicznym budynku oraz lokalu.
Transakcja sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43, ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361).
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) upłynął w dniu 23 kwietnia 2024 roku.

Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 3 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00,
Cena wywoławcza 391.000,00 zł (zwolniona z podatku VAT)
Wadium 39.100,00 zł
Minimalne postąpienie 3.910,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Rawa Mazowiecka, ul. Jeżowska 10 lok. 2”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej. Nie ma możliwości wpłaty wadium w siedzibie organizatora przetargu.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 28 maja 2024 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Pozostałym Uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 23 do 28 maja 2024 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:

* przedstawią dowód wpłaty wadium;
* przedstawią dokumenty umożliwiające stwierdzenie tożsamości osoby zainteresowanej, tj. imię, nazwisko, nr PESEL a także podadzą adres zamieszkania i do doręczeń, jak również adres elektroniczny, albo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP i adres siedziby oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – jeżeli zainteresowanym jest osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciąg z wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu;
* w przypadku osoby prawnej dostarczą zgodę zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego obowiązujący przepis prawa albo przedstawiona do wglądu umowa lub statut spółki;
* w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, celem identyfikacji będzie żądany numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;
* podpiszą na miejscu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
* otrzymają numer uprawniający do uczestnictwa w licytacji.

Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) i składają zezwolenie na nabycie nieruchomości. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie czy nabycie nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, takiego zezwolenia wymaga.
Jeżeli Uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego:

* pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia uczestnika przetargu,
* pełnomocnictwa do udziału w licytacji i składania stosownych oświadczeń z niego wynikających.

Dla osób fizycznych uczestniczących w przetargu, pozostających w związku małżeńskim, w tym prowadzących działalność gospodarczą, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

* w przypadku nabywania nieruchomości do majątku wspólnego:

o stawiennictwo obojga małżonków na przetargu,
albo
o złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego w szczególności w obecności pracownika ZNWŁ albo z podpisem poświadczonym notarialnie o wyrażeniu zgody przez współmałżonka niebiorącego udziału w przetargu na: złożenie oświadczeń uczestnika przetargu, wzięcie udziału w licytacji przez zgłaszanie określonych postąpień oraz na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu – art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2809).

* w przypadku nabywania nieruchomości do majątku osobistego:

o złożenie odpisu aktu notarialnego, dokumentującego umowę majątkową małżeńską, ustanawiającą rozdzielność majątkową bądź odpisu orzeczenia sądowego, ustanawiającego tę rozdzielność,
albo
o złożenie oświadczenia obojga małżonków z podpisami poświadczonymi notarialnie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, ze środków pochodzących z tego majątku.

Niedostarczenie wskazanych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy sprzedaży wymaga formy aktu notarialnego.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 42 205-58-72.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, działający w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego, może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

 

Strona 1 z 4