Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Żeromskiego 31.

Cena wywoławcza: 3.500.000,00 zł
Sprzedaż

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) oraz porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Piotrkowskim i Województwem Łódzkim z dnia 29.09.2023 r. (Dz. Urzęd. Woj. Łódz. z dnia 22 listopada 2023 r. poz. 9516)

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żeromskiego 31, obręb 21, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 425/7 o powierzchni 0,4163 ha, stanowiącej współwłasność Powiatu Piotrkowskiego w udziale wynoszącym 9598/10000 i Województwa Łódzkiego w udziale 402/10000

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) upłynął w dniu 21 listopada 2023 roku.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.500.000,00 zł, słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100:

* Cena wywoławcza udziału Powiatu Piotrkowskiego wynoszącego 9598/10000 wynosi 3.359.300,00 zł, słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100.
* Cena wywoławcza udziału Województwa Łódzkiego wynoszącego 402/10000 wynosi 140.700,00 zł, słownie: sto czterdzieści tysięcy siedemset złotych 00/100.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT, zgodnie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz.1570 ze zm.).
Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w całości jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.02.2024 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu), godz. 1100.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą w pieniądzu (w złotych) wadium na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim – BNP Paribas Bank Polska S.A. O/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140 z dopiskiem „Wadium – przetarg Piotrków Trybunalski, ul. Żeromskiego 31” w terminie do dnia 12.02.2024 roku.

Wadium wynosi 175 000,00 zł słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100.
Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium – wniesione w pieniądzu przez Uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, stosownie do posiadanych przez Powiat Piotrkowski i Województwo Łódzkie udziałów. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez Uczestnika, który przetarg wygrał i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.
Uczestnik przetargu będący osobą fizyczną, przedstawiciel uczestnika przetargu oraz osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – zobowiązany jest do przedstawienia komisji przetargowej – danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny PESEL, adres zamieszkania, adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny, a w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego, okazanie się numerem paszportu lub innym dokumentem tożsamości.
Osoba prawna powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego.
W przypadku uczestnictwa w przetargu cudzoziemców, obowiązkiem jest również przedstawienie komisji przetargowej – oryginału promesy lub zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, bądź złożenie oświadczenia, że zgoda taka nie jest wymagana wraz z podaniem podstawy prawnej.
Dane nieruchomości (powierzchnia, numer działki) przeznaczonej do sprzedaży pochodzą z ewidencji gruntów Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Przetarg jest prowadzony w oparciu o uchwałę Nr 813/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego.
Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.
Powiat Piotrkowski i Województwo Łódzkie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, a informacja o odwołaniu wraz z podaniem przyczyny odwołania zostanie podana do publicznej informacji w ten sam sposób jak ogłoszenie o przetargu.

Z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu przy ul. Dąbrowskiego 7, pok. 109, I piętro, lub telefonicznie pod numerem 044/ 732-88-36 i 044/732-88-37.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku