Sieradz, Podzamcze 8 (działka numer 229/2)

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana;
  • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego;
  • Księga wieczysta nr SR1S/00076870/6 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych;
  • Działka o numerze ewidencyjnym 229/2 w obrębie geodezyjnym 15 Miasta Sieradza;
  • Powierzchnia działki gruntu wynosi 0,6016 ha;

Nieruchomość gruntowa niezabudowana połozona jest w centralnej części miasta Sieradza, tzw. Starym Sieradzu. Otoczenie nieruchomości od strony północncje, zachodniej i południowej stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna a od strony wschodniej par kulturowe „ Wzgórze Zamkowe” oraz terea „Nadwarciańskiego obszaru chronionego krajobrazu”. Nieruchomość położona jest przy skrzyżowaniu ulic Podzamcze i Podrzecze. Nieruchomośc jest wyposaona w przyłącza elektroneergetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Teren nieruchomości w całości ogrodzony jest siatką metalową na słupkach stalowych z furtka i bramą od strony ulicy Podzamce. Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość obowiązuję miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położonego w rejonie ulic Podrzecze, Podwale, Wodna i Podzamcze w Sieradzu, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/168/2020 Rady miejskiej w Sieradzu z dnia 25 maja 2020 r. działka o numerze ewidencyjnym 229/2 położona jest na terenie zabudowy usługowej oznaczona symbolem 1U. Dla terenu oznaczonego symbolem 1U ustala się:

  1. Jako przeznaczenie podstawowe – abudowa usługowa z zakresu kultury, oświaty, zdrowia, sportu
    i rekreacji,
  2. Jako przeznaczenie dopuszczalne – obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
osoba zarządzająca
Krzysztof Misiak (poków 114B) nr tel. 125 tel. kom. 664 496 851