Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Przetargi

USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE ZARZĄDZANYM PRZEZ ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, ZLOKALIZOWANYM W ŁODZI PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 8

10.06.2020

ZNAK SPRAWY: ZP.262.313.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.06.2020 R., GODZ. 10:00

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

18.03.2020

znak sprawy: ZP.262.161.2020

termin składania ofert: 26.03.2020 r., godz. 10:00

Informacja o wyniku postępowania (informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania)

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego

09.03.2020

znak sprawy: ZP.262.130.2020

termin składania ofert: 17.03.2020 r., godz. 10:00

Informacja o wyniku postępowania (informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania)

Usługi ochrony osób i mienia w obiekcie zarządzanym przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, zlokalizowanym w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8

13.02.2020

znak sprawy: ZP.262.063.2020

termin składania ofert: 21.02.2020 r., godz. 10:00

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i międzynarodowych kosztów leczenia Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich jednostek samorządowych Województwa Łódzkiego

04.02.2020

znak sprawy: ZP.262.040.2020

Termin składania ofert: 14.02.2020 r., 20.02.2020 r.,
25.02.2020 r., godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści siwz, przedłużenie składania ofert

Załączniki nr 1A-1B (po modyfikacji) i 1C - Formularze ofertowe

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przedłużenie terminu składania ofert, zmiana treści siwz


ZAŁĄCZNIKI O CHARAKTERZE POUFNYM:

Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 6A – Opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ I;

Załącznik nr 6B – Opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ II;

Załącznik nr 6C – Opis przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ III;

Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – Informacje o Zamawiającym, Ubezpieczającym, Ubezpieczonych;

Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia – Wykaz Ubezpieczonych;

Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia – Zestawienie sum ubezpieczenia mienia do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;

Załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia – Wykaz budynków;

Załącznik nr 5 do opisu przedmiotu zamówienia – Wykaz budowli;

Załącznik nr 6 do opisu przedmiotu zamówienia – Zestawienie danych do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;

Załącznik nr 7 do opisu przedmiotu zamówienia – Wykaz sprzętu elektronicznego o wartości powyżej 10 000 zł;

Załącznik nr 8 do opisu przedmiotu zamówienia – Szkodowość

WYKONAWCA INFORMACJE O CHARAKTERZE POUFNYM MOŻE UZYSKAĆ POPRZEZ ZAWNIOSKOWANIE O ICH PRZESŁANIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ

ADRES MAILOWY OSÓB UPRAWNIONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ZOSTAŁ WSKAZANY W ROZDZIALE I SIWZ - przetargi.dujsp@np.com.pl.

Dla niesłyszących