Zarząd
TEL +48 42 205 58 71
ADRES: ul. Kamińskiego 7/9 91-427 Łódź
NIP: 725-191-31-09 / REGON: 100-134-708
NADCHODZĄCE PRZETARGI:

Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim

WARTOŚĆ PROJEKTU
9 287 179,49 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA
4 970 973,85 zł

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

PROJEKT MA CHARAKTER PARTNERSKI. PARTNERAMI PROJEKTU SĄ MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI – PARTNER WIODĄCY ORAZ WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE – PARTNER.  REALIZACJA PROJEKTU, W CZĘŚCI PRZYPADAJĄCEJ WOJEWÓDZTWU ŁÓDZKIEMU, ZOSTAŁA POWIERZONA ZARZĄDOWI NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. W RAMACH DZIAŁAŃ WOJEWÓDZTWA ZOSTANIE WYKONANA SZEROKO ZAKROJONA REWITALIZACJA OBIEKTU DAWNEJ PRZYCHODNI
WRAZ Z TERENEM OKALAJĄCYM, Z PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT BIUROWY, KTÓRA JEST JEDNYM
Z ELEMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA CAŁOŚĆ PROJEKTU DOTYCZĄCEGO PRZYWRÓCENIA FUNKCJI UŻYTKOWYCH PIOTRKOWSKIEGO PODZAMCZA. REWITALIZOWANA NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA JEST W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY PLACU POFRANCISZKAŃSKIM PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO
POD NR 2. INWESTYCJA REALIZOWANA BĘDZIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 – 2020 I BĘDZIE WSPÓŁFINANSOWANA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO. DO DZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ NALEŻĄ: PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, WYKONANIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH, ROZBIÓRKOWYCH I OGÓLNOBUDOWLANYCH, WYKONANIE NOWYCH INSTALACJI I URZĄDZEŃ. WYKONANE ZOSTANĄ TAKŻE ROBOTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ REWITALIZOWANEGO OBIEKTU. ZREWITALIZOWANY OBIEKT BĘDZIE PRZEZNACZONY NA POTRZEBY INSTYTUCJI PUBLICZNYCH: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ – ODDZIAŁ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI, REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH, REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI. PROJEKT WPISUJE SIĘ W KRYTERIA OKREŚLONE DLA INWESTYCJI REALIZOWANYCH W RAMACH OSI VII, DZIAŁANIA VI.3 REWITALIZACJA I ROZWÓJ POTENCJAŁU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO, PODDZIAŁANIA VI.3.2 REWITALIZACJA I ROZWÓJ POTENCJAŁU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH DLA RPO WŁ NA LATA 2014-2020. GRUPAMI DOCELOWYMI PROJEKTU SĄ DLA ZAD. 2-14 – OBECNI I POTENCJALNI NOWI MIESZKAŃCY OBSZARU, ZAD. 15 – MIESZKAŃCY MIASTA, WOJEWÓDZTWA I KRAJU.

CEL I UZASADNIENIE PROJEKTU

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

WSKAŹNIKI ADEKWATNE DO ZAKRESU I CELU REALIZOWANEGO PROJEKTU

WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ RÓWNYCH SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ KONKURENCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zdjęcia przed remontem

Zdjęcia po remoncie

Dla niesłyszących