o projekcie

06.12.2021

Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim – Gmina Miasto Piotrków Trybunalski zadanie 1-13, Województwo Łódzkie zadanie nr 14 – Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim

Wartość projektu

8,4 mln złotych

Kwota dofinansowania

ponad 4,5 mln złotych

Start projektu

01.2019

Koniec projektu

03.08.2020

I. Tytuł projektu partnerskiego realizowanego wspólnie z Gminą Miasto Piotrków Trybunalski jako Liderem.

Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim  – Gmina Miasto Piotrków Trybunalski zadanie 1-13, Województwo Łódzkie zadanie nr 14 – Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim

II. Cel projektu:

– zniwelowanie skutków wykluczenia społecznego na obszarze Podzamcza,

– przywrócenie obiektowi funkcjonalności, przekształcenie jego funkcji z opieki zdrowotnej na cele biurowe wraz z możliwością zakupu sprzętu i wyposażenia,

– zlokalizowanie w jednym obiekcie czterech wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych poprawi jakość dostępu dla mieszkańców Miasta i Powiatu Piotrkowa Trybunalskiego oraz ograniczy w znacznym stopniu koszty funkcjonowania ww. jednostek. Szacuje się ,że koszty wydatkowane z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację tej inwestycji zwrócą się po czterech latach.

III. Finansowanie projektu – RPO 2014-2020,  Oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu , VI.3 Rewitalizacja potencjału społeczno-gospodarczego, VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego RPLD.06.03.02-IŻ.00-10-001/16

Koszt ogólny realizacji inwestycji 8,4 mln złotych.

Udział budżetu Województwa Łódzkiego w kosztach realizacji inwestycji to ponad 3.775.625,00 złotych.

Sfinansowanie z budżetu UE, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ponad 4,5 mln złotych.

IV. Okres realizacji inwestycji.

01.2019 rok – 03.08.2020 rok.

V. Wykonane prace.

-prace rozbiórkowe wewnątrz budynku,

-prace ogólnobudowlane wewnątrz budynku,

— wykonanie przyłączy do sieci wodno- kanalizacyjnej, energetycznej ,energii cieplnej,

– wykonanie  instalacji: wentylacji mechanicznej, hydrantów wewnętrznych , odwodnienia dachu, sygnalizacji pożarowej SSP, sytemu sygnalizacji napadu i włamania SSWIN, instalacji urządzeń teleinformatycznych,

– zbudowanie dwóch wind,

– budowa parkingu.

galeria

aktualności

nawigacja