Nabór na stanowisko Starszego Specjalisty ds. Inwestycji i Remontów

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy

1 etat

Numer ewidencyjny naboru

ZNWŁ.KP.BIP.110.07.2021

Data publikacji ogłoszenia

dnia 10 stycznia  2022 roku

Termin składania ofert do

dnia 24 stycznia  2022 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych : wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%.

Warunki pracy na stanowisku:

 • główna część pracy wykonywana jest w siedzibie jednostki. Z pracą związane są wyjazdy  służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami.
 • osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy.
 • praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: 

 1. Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań przetargowych dotyczących realizacji zadań Wydziału.
 2. Współudział w przygotowaniu wniosku o realizację zamówienia nie podlegającego ustawie  Prawo zamówień  publicznych.
 3. Współudział w opracowaniu planu i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi, konserwującymi oraz rozbiórek budynków w zakresie robót budowlanych.
 4. Współudział w przygotowaniu wniosków umożliwiających pozyskiwanie funduszy, w tym  unijnych, na inwestycje związane z rewitalizacją zarządzanych przez ZNWŁ nieruchomości.
 5. Sporządzanie okresowych sprawozdań i załatwianie bieżącej korespondencji w zakresiepowierzonych obowiązków.
 6. Współpraca z dozorem technicznym.
 7. Bieżąca współpraca z administratorami.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, 
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • niebycie uprzednio pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi zwolnionym przez Urząd lub Zarząd w trybie rozwiązania stosunku pracy: bez wypowiedzenia z winy pracownika lub za wypowiedzeniem przez pracodawcę z przyczyn innych niż dotyczące pracodawcy,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych do  realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • posiadanie wykształcenia wyższego, prawo jazdy kat. B i stażu pracy co najmniej 5 lat.

niezbędne: 

 • znajomość zagadnień z zakresu : ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o finansach publicznych,
 • praktyczna umiejętność przygotowania wniosków o dotacje unijne i rozliczania uzyskanych dotacji,
 • posiadanie następujących kompetencji: umiejętność współpracy w zespole, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność i zorganizowanie, skuteczność porozumiewania się i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych, umiejętność logicznego myślenia, analizy i syntezy informacji, 
 • posiadanie umiejętności biegłej obsługi komputera ( pakiet MS Office-Word, Excel), obsługi urządzeń biurowych,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność : możliwość wyjazdów służbowych na nieruchomości znajdujące się na terenie województwa Łódzkiego.

dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach prowadzących prace remontowe lub inwestycyjne,
 • uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcje budowlane,
 • umiejętność kreatywnego działania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz motywacją,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub/ i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 • podpisane oświadczenie o niekaralności (o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), 
 • podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata,
 • w przypadku niepełnosprawności złożenie kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień , o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy   z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1260).

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe doświadczenie zawodowe,
 • kserokopię posiadanych referencji lub opinii. 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy  dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Kandydat wybrany w wyborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9 przed zawarciem umowy o pracę, oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzający brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

Określenie miejsca i terminu składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi ul. Kamińskiego 7/9, III piętro, pokój 318 lub przesłać na adres Zarządu  w zaklejonej  kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko Starszy Specjalista  ds. Inwestycji i Remontów” nr ewidencyjny ZNWŁ.KP.BIP.110.07.2021 

w terminie do dnia 24 stycznia 2022 roku do godz. 15:00

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Zarządu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi będzie informował  (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez pracownika Kadr przez okres jednego miesiąca od  dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, z wyjątkiem dokumentów kandydatów, którzy w postępowaniu dotyczącym naboru uzyskali lokaty od drugiej do piątej, dokumenty tych osób są przechowywane przez pracownika Kadr przez okres 3 miesięcy od  dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybrana w drodze naboru.

W czasie trwania powyższych okresów przechowywania dokumentów kandydaci mogą dokonywać ich odbioru- za potwierdzeniem odbioru. Po upływie tych okresów nieodebrane przez kandydatów dokumenty złożone w oryginałach zostaną protokólarnie zniszczone przez ww. pracownika Zarządu.

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Potrzebne dokumenty do pobrania

Opis stanowiska starszy specjalista

Pobierz

Informacja dla kandydatów do pracy

Pobierz