Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Starszy Inspektor ds. Kadr i Płac

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy

1 etat

Numer ewidencyjny naboru

ZNWŁ.OR.BIP.110.18.2023

Data publikacji ogłoszenia

11 kwietnia 2023 roku

Termin składania ofert do

24 kwietnia 2023 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%.

Warunki pracy na stanowisku:
– praca wykonywana jest w siedzibie jednostki,
– praca w pozycji siedzącej,
– osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy i typowe urządzenia biurowe.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
1. Wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych czynności i obowiązków określonych poniżej, a na polecenie przełożonych -innych zadań statutowych Wydziału Finansowo-Księgowego oraz zadań zleconych Wydziałowi.
2. Terminowe i prawidłowe sporządzanie:
– zastępczych dowodów księgowych dotyczących naliczania kwot zgodnych z zatwierdzonymi do wypłaty listami płac,
– załączników do sporządzanych przelewów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, zaliczek na podatek dochodowy.
3. Kompletowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do wypłaty należności ze stosunku pracy oraz prowadzenie kartoteki wynagrodzeń.
4. Ustalanie wysokości oraz sporządzanie list płac zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i innych płatnych ze środków ZUS, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadaną dokumentacją.
5. Prowadzenie kartoteki zasiłków przysługujących z tytułu ubezpieczenia chorobowego.
6. Kompletowanie dokumentacji dotyczącej podatku dochodowego niezbędnej do prawidłowego wywiązania się z obowiązku Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego (ZNWŁ) jako płatnika podatku dochodowego.
7. Ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot stanowiących podstawę opodatkowania.
8. Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od kwot wypłaconych z tytułów stanowiących podstawę do ww. ubezpieczeń.
9. Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy należnych od ZNWŁ jako płatnika składek.
10. Naliczanie list płac, w tym dokonywanie potrąceń na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i innych potrąceń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Obliczanie, potrącanie oraz przekazywanie na rachunek dochodów ZNWŁ, kwoty wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek odprowadzanych do ZUS oraz podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Terminowe i prawidłowe sporządzanie przelewów z tytułu należności ustalonych listami płac, potrąceń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należnych od ZNWŁ jako płatnika składek.
13. Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy oraz terminowe przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
14. Dokonywanie zgłoszeń i zmian do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
15. Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej miesięcznej i rocznej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz terminowe doręczanie do właściwego organu skarbowego oraz podatnikom.
16. Comiesięczne uzgadnianie z właściwym stanowiskiem księgowości:
– kwot naliczonych oraz wypłaconych wynagrodzeń,
– kwot naliczonych oraz odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy,
– kwot naliczonych oraz odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
17. Sporządzanie zaświadczeń w sprawach z zakresu wynagrodzeń, w tym do celów emerytalno – rentowych.
18. Doręczanie pracownikom ZUS RMUA – raportu miesięcznego dla osoby ubezpieczonej, bądź innego równoważnego dokumentu, zgodnego z wymogami prawa.
19. Comiesięczne sporządzanie deklaracji wpłat oraz informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przekazywanie ich drogą elektroniczną przy pomocy aplikacji do PFRON.
20. Dokonywanie przelewów bankowych systemem elektronicznym z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.
21. Przygotowywanie dokumentacji płacowej do archiwizacji.
22. Prowadzenie spraw w zakresie nawiązywania, rozwiązywania stosunku pracy oraz spraw wynikających ze stosunku pracy pracowników ZNWŁ.
23. Przedstawianie propozycji warunków zatrudnienia oraz sprawdzanie zgodności wynagrodzeń z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
24. Prowadzenie dokumentacji i rejestrów w sprawach dokształcania i podnoszenia kwalifikacji pracowników ZNWŁ.
25. Organizowanie praktyk studenckich, uczniowskich i staży absolwenckich w ZNWŁ.
26. Prowadzenie spraw naboru pracowników w tym przyjmowanie ofert pracy i prowadzenie ich ewidencji.
27. Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników ZNWŁ.
28. Wystawianie pracownikom ZNWŁ legitymacji służbowych i prowadzenie ich ewidencji.
29. Kompletowanie dokumentacji i przygotowywanie wniosków o emerytury i renty pracowników ZNWŁ.
30. Ewidencjonowanie i przechowywanie akt osobowych oraz obowiązującej dokumentacji osobowej pracowników oraz prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zatrudnieniu.
31. Kompletowanie dokumentów w sprawach emerytalno-rentowych i orzeczeń dotyczących stopnia niepełnosprawności oraz załatwianie wszystkich formalności związanych z przyznawaniem świadczeń.
32. Opracowywanie wniosków w sprawie odznaczeń i ustalanie uprawnień do nagród jubileuszowych dla pracowników ZNWŁ oraz prowadzenie rejestru nagród.
33. Ustalanie i aktualizacja uprawnień pracowników do dodatków stażowych, podstawy wymiaru urlopów i wystawianie kart urlopowych.
34. Prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji dotyczącej zbioru danych osobowych.
35. Prowadzenie i aktualizacja kartoteki osobowej i ewidencji wojskowej oraz współdziałanie z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Przeciwpożarowych i Obronnych w zakresie reklamowania osób od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
36. Kierowanie pracowników na okresowe, profilaktyczne badania lekarskie oraz kontrola terminowości ich realizacji.

Wymagania – warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
– posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– posiadanie nieposzlakowanej opinii,
– niebycie uprzednio pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego zwolnionym przez Urząd lub Zarząd w trybie rozwiązania stosunku pracy: bez wypowiedzenia z winy pracownika lub za wypowiedzeniem przez pracodawcę z przyczyn innych niż dotyczące pracodawcy,
– znajomość języka polskiego,
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych do realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
– posiadanie wykształcenia wyższego i co najmniej 3 lat stażu pracy.

Wymagania – niezbędne:
– znajomość przepisów w szczególności z zakresu: finansów publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o pracowniczych planach kapitałowych; prawa pracy, kodeksu cywilnego, prawa samorządowego, ochrony danych osobowych, Ordynacji podatkowej oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania,
– posiadanie następujących kompetencji: obowiązkowość, odpowiedzialność i zorganizowanie, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizowania własnej pracy, zarządzanie informacją, skuteczność porozumiewania się i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych, umiejętność wyciągania wniosków, umiejętność radzenia sobie z emocjami  stresem, kreatywność, chęć uczenia się,
– posiadanie umiejętności biegłej obsługi komputera i obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania – dodatkowe:
– mile widziane posiadanie wykształcenia o kierunku ekonomicznym, prawo lub administracja,
– znajomość programów kadrowo-płacowych np. Płatnik,
– doświadczenie zawodowe: praca na rzecz jednostek Skarbu Państwa i/lub jednostek samorządu terytorialnego,
– ukończone studia podyplomowe/kursy/szkolenia,
– gotowość i chęć do dalszej nauki – pozyskiwania nowej wiedzy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia – niezbędne:
– CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz motywacją,
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
– kserokopie świadectw pracy lub/ i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
– podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
– podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska Państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu tożsamości posiadanego przez kandydata obywatelstwo (dotyczy kandydatów nie posiadających obywatelstwa polskiego),
– dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
– certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub,
– dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim lub,
– świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty lub,
– świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
– podpisane oświadczenie o niekaralności (o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
– podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
– spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata,
– w przypadku niepełnosprawności kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
– kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,
– kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe doświadczenie zawodowe,
– kserokopię posiadanych referencji lub opinii.
W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Określenie miejsca i terminu składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego przy ul. Kamińskiego 7/9 w Łodzi, III piętro, pokój 318 lub przesłać na adres Zarządu w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko Starszego Inspektora ds. Kadr i Płac”, nr ewidencyjny:

ZNWŁ.OR.BIP.110.18.2023
w terminie do dnia 24 kwietnia 2023 roku do godz. 15:00
W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do ZNWŁ uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez ZNWŁ (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w ZNWŁ zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez pracownika Wydziału Organizacyjnego prowadzącego sprawy kadrowe przez okres jednego miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, z wyjątkiem dokumentów kandydatów, którzy w postępowaniu dotyczącym naboru uzyskali lokaty od drugiej do piątej, dokumenty tych osób są przechowywane przez ww. pracownika przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną w drodze naboru.
W czasie trwania powyższych okresów przechowywania dokumentów kandydaci mogą dokonywać ich odbioru – za potwierdzeniem odbioru. Po upływie tych okresów nieodebrane przez kandydatów dokumenty złożone w oryginałach zostaną protokolarnie zniszczone przez ww. pracownika ZNWŁ.
Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Potrzebne dokumenty do pobrania

Ogłoszenie w wersji do pobrania

Pobierz

Opis stanowiska

Pobierz

Informacja dla kandydatów do pracy

Pobierz

Wynik naboru

Pobierz