Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Inspektora ds. Finansowo – Księgowych

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy

1 etat

Numer ewidencyjny naboru

ZNWŁ.OR.BIP.110.4.2023

Data publikacji ogłoszenia

20 stycznia 2023 roku

Termin składania ofert do

03 lutego 2023 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych : wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%.

Warunki pracy na stanowisku:
– praca wykonywana jest w siedzibie jednostki,
– praca w pozycji siedzącej,
– osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy i typowe urządzenia biurowe.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
1. Wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych czynności i obowiązków określonych poniżej, a na polecenie przełożonych, innych zadań statutowych Wydziału oraz zadań zleconych Wydziałowi.
2. Prowadzenie spraw związanych z windykacją oraz obsługa interesantów w niniejszym zakresie.
3. Sporządzanie okresowych (miesięcznych) wykazów zaległości za:
– lokale mieszkalne,
– lokale użytkowe.
4. Aktualizacja wewnętrznego rejestru zawierającego dane dotyczące dłużników (tj. sprawy sądowe, raty itp.) i jego bieżąca aktualizacja.
5. Analiza kształtowania się zaległości czynszowych oraz wystawianie:
a) Powiadomień,
b) Wezwań do zapłaty,
c) Wezwań przedsądowych do zapłaty.
6. Współpraca z Wydziałem Eksploatacji i Remontów w zakresie windykacji.
7. Konsultowanie spraw w zakresie windykacji z Radcą Prawnym oraz przygotowanie dokumentacji dla Radcy Prawnego w przypadku kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego o zapłatę należności.
8. Weryfikacja i kwalifikowanie wniosków o umorzenie należności i odsetek.
9. Sporządzanie wniosków wraz z pełną dokumentacją o umorzenie nieściągalnych zaległości i przekazywanie ich do Radcy Prawnego.
10. Sporządzanie sprawozdań z realizacji Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (…).
11. Udział w sporządzaniu pozostałej sprawozdawczości w zakresie windykacji.
12. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i OC Województwa Łódzkiego oraz innych ubezpieczeń, w tym spraw związanych z likwidacją szkód (z wyłączeniem ubezpieczeń pracowniczych na życie).
13. Obowiązek przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w tym w szczególności w zakresie:
a. Udostępniania danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym,
b. Przechowywanie dokumentacji zawierającej dane osobowe w sposób uniemożliwiający dostęp do danych osobom nieuprawnionym.
14. Nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe oraz dbałość o stanowisko pracy w sposób uniemożliwiający wgląd w dane osobom postronnym.
15. Znajomość, przestrzeganie i bieżące śledzenie zmian przepisów prawnych w ramach niniejszego zakresu czynności, a w szczególności: w zakresie finansów publicznych, sprawozdawczości, rachunkowości, prawa samorządowego.
16. Niezwłoczne zgłaszanie Głównemu Księgowemu wszelkich ujawnionych nieprawidłowości bądź wątpliwości.
17. Przygotowywanie dokumentacji księgowej do archiwizacji.

Wymagania – warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
– posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa , którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– posiadanie nieposzlakowanej opinii,
– niebycie uprzednio pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi zwolnionym przez Urząd lub Zarząd w trybie rozwiązania stosunku pracy: bez wypowiedzenia z winy pracownika lub za wypowiedzeniem przez pracodawcę z przyczyn innych niż dotyczące pracodawcy,
– znajomość języka polskiego,
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych do realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
– posiadanie wykształcenia średniego i co najmniej 2 letniego stażu pracy lub posiadanie wykształcenia wyższego i co najmniej 1 letniego stażu pracy.

Wymagania – niezbędne :
– znajomość zagadnień z zakresu : prawa samorządowego, finansów publicznych, ochrony danych osobowych, Ordynacji podatkowej oraz umiejętności ich praktycznego zastosowania,
– posiadanie następujących kompetencji: obowiązkowość, odpowiedzialność i zorganizowanie, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizowania własnej pracy, zarządzanie informacją, skuteczność porozumiewania się i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych, umiejętność wyciągania wniosków, umiejętność radzenia sobie z emocjami i stresem, kreatywność, chęć uczenia się.
– posiadanie umiejętności biegłej obsługi komputera i obsługi urządzeń biurowych,

Wymagania – dodatkowe :
– mile widziane posiadanie wykształcenia o kierunku ekonomicznym, administracja, ukończone kursy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia – niezbędne :
– CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz motywacją,
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
– kserokopie świadectw pracy lub/ i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
– podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
– podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska Państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub kserokopię dokumentu tożsamości posiadanego przez kandydata obywatelstwo (dotyczy kandydatów nie posiadających obywatelstwa polskiego),
– dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
– certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub,
– dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim lub,
– świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty lub,
– świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
– podpisane oświadczenie o niekaralności (o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
– podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji
i dokumentacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata,
– w przypadku niepełnosprawności kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień , o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.z 2018 roku, poz. 1260).

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
– kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji umiejętności,
– kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe doświadczenie zawodowe,
– kserokopię posiadanych referencji lub opinii.
W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Określenie miejsca i terminu składania dokumentów :
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi ul. Kamińskiego 7/9, III piętro, pokój 318 lub przesłać na adres Zarządu w zaklejonej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora ds. Finansowo – Księgowych„ nr ewidencyjny ZNWŁ.OR.BIP.110.4.2023 w terminie do dnia 3 lutego 2023 roku do godz. 15:00

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Zarządu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego ( datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez pracownika Kadr przez okres jednego miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej,z wyjątkiem dokumentów kandydatów, którzy w postępowaniu dotyczącym naboru uzyskali lokaty od drugiej do piątej, dokumenty tych osób są przechowywane przez pracownika Kadr przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybrana w drodze naboru.
W czasie trwania powyższych okresów przechowywania dokumentów kandydaci mogą dokonywać ich odbioru- za potwierdzeniem odbioru. Po upływie tych okresów nieodebrane przez kandydatów dokumenty złożone w oryginałach zostaną protokólarnie zniszczone przez ww. pracownika Zarządu.
Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Potrzebne dokumenty do pobrania

Ogłoszenie w wersji do pobrania

Pobierz

Opis stanowiska

Pobierz

Informacja dla kandydatów do pracy

Pobierz