Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko: Inspektor ds. Inwestycji i Remontów

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy

1 etat

Numer ewidencyjny naboru

ZNWŁ.KP.BIP.110.1.2022

Data publikacji ogłoszenia

dnia 12 stycznia 2022 roku

Termin składania ofert do

dnia 26 stycznia 2022 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych : wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%.

Warunki pracy na stanowisku:

 • główna część pracy wykonywana jest w siedzibie jednostki. Z pracą związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z innymi instytucjami.
 • osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy.
 • praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. Podejmowanie czynności zmierzających do utrzymania zarządzanych nieruchomości przez ZNWŁ w stanie niepogorszonym, w tym udział w opracowaniu planu robót inwestycyjnych, remontowych oraz rozbiórek w zakresie robót budowlanych.
 2. Udział w przejmowaniu i przekazywaniu nieruchomości wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji technicznej.
 3. Nadzór nad zleconymi robotami inwestycyjnymi, remontowymi, konserwacyjnymi i rozbiórkowymi.
 4. Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań przetargowych dotyczących realizacji zadań Wydziału.
 5. Współudział w przygotowaniu wniosku o realizację zamówienia nie podlegającego ustawie Prawo zamówień  publicznych.
 6. Współudział w przygotowaniu wniosków umożliwiających pozyskiwanie funduszy, w tym unijnych, na inwestycje związane z rewitalizacją zarządzanych przez ZNWŁ nieruchomości.
 7. Prowadzenie pełnej dokumentacji formalno-prawnej w zakresie: organizowania i udziału w wprowadzeniu wykonawców na roboty zlecone, udział w odbiorze robót.
 8. Sprawowanie nadzoru nad robotami wykonywanymi w systemie zleconym.
 9. Potwierdzenie faktu bytności na budowach stosownym zapisem w dzienniku budowy oraz sprawdzanie faktur końcowych, obmiarów i kosztorysów powykonawczych.
 10. Wykonywanie i sprawdzanie kosztorysów.
 11. Sporządzanie okresowych sprawozdań i załatwianie bieżącej korespondencji w zakresie powierzonych obowiązków.
 12. Współpraca z dozorem technicznym.
 13. Bieżąca współpraca z administratorami.

Wymagania:
warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, 
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • niebycie uprzednio pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi zwolnionym przez Urząd lub Zarząd w trybie rozwiązania stosunku pracy: bez wypowiedzenia z winy pracownika lub za wypowiedzeniem przez pracodawcę z przyczyn innych niż dotyczące pracodawcy,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych do  realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • posiadanie wykształcenia wyższego, prawo jazdy kat. B i stażu pracy co najmniej 3 lat.

niezbędne : 

 • znajomość zagadnień z zakresu : prawa budowlanego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość kosztorysowania z wykorzystaniem programów komputerowych,
 • posiadanie następujących kompetencji: umiejętność współpracy w zespole, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność i zorganizowanie, skuteczność porozumiewania się i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych, umiejętność logicznego myślenia, analizy i syntezy informacji,
 • posiadanie umiejętności biegłej obsługi komputera ( pakiet MS Office-Word, Excel), obsługi urządzeń biurowych,
 • posiadanie prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność : możliwość wyjazdów służbowych na nieruchomości znajdujące się na terenie województwa Łódzkiego.

dodatkowe :

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach prowadzących prace remontowe lub inwestycyjne,
 • uprawnienia budowlane , uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
niezbędne:

 • CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz motywacją,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub/ i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 • podpisane oświadczenie o niekaralności (o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), 
 • podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata,
 • w przypadku niepełnosprawności złożenie kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień , o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1260).

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe doświadczenie zawodowe,
 • kserokopię posiadanych referencji lub opinii. 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy  dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Kandydat wybrany w wyborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Kamińskiego 7/9 przed zawarciem umowy o pracę, oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzający brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

Określenie miejsca i terminu składania dokumentów :

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi ul. Kamińskiego 7/9, III piętro, pokój 318 lub przesłać na adres Zarządu  w zaklejonej  kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora ds. Inwestycji i Remontów” nr ewidencyjny ZNWŁ.KP.BIP.110.01.2022 

w terminie do dnia 26 stycznia 2022 roku do godz. 15:00

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Zarządu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego ( datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi będzie informował  (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez pracownika Kadr przez okres jednego miesiąca od  dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, z wyjątkiem dokumentów kandydatów, którzy w postępowaniu dotyczącym naboru uzyskali lokaty od drugiej do piątej, dokumenty tych osób są przechowywane przez pracownika Kadr przez okres 3 miesięcy od  dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybrana w drodze naboru.

W czasie trwania powyższych okresów przechowywania dokumentów kandydaci mogą dokonywać ich odbioru- za potwierdzeniem odbioru. Po upływie tych okresów nieodebrane przez kandydatów dokumenty złożone w oryginałach zostaną protokólarnie zniszczone przez ww. pracownika Zarządu.

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Potrzebne dokumenty do pobrania

Opis stanowiska Inspektor ds. IR

Pobierz

Informacja dla kandydatów do pracy

Pobierz