27.07.2020 Pomoc dla przedsiębiorców

Pomoc dla przedsiębiorców

Szanowni Przedsiębiorcy,

W związku z sytuacją epidemiczną Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę Nr 640/20 w sprawie odroczenia obowiązku spłaty należności mających charakter cywilnoprawny z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (pełna treść w załączeniu). Wobec powyższego Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość złożenia wniosku o odroczenie obowiązku spłaty należności z tytułu opłat czynszowych (bez kosztów eksploatacyjnych jeśli zostały zawarte w stawce czynszu).

Odroczenie może dotyczyć maksymalnie okresu od wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem COVID-19, tj. od 14 marca 2020 roku do upływu 14 – go dnia następującego po dniu uchwalenia przez Sejmik Województwa Łódzkiego zasad udzielania ulg, o których mowa w art. 15 zzzg ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Do czasu uchwalenia przez Sejmik Województwa Łódzkiego zasad udzielania ulg nie będzie się dochodzić spłaty przedmiotowych należności od podmiotów, które w tym zakresie złożyły wniosek. Natomiast odroczone należności nie będą wymagalne do upływu 14-go dnia, następującego po dniu uchwalenia przez Sejmik Województwa Łódzkiego powyższych zasad. Po upływie tego terminu podmioty, którym na wniosek odroczono termin płatności, będą obowiązane do zapłaty należności lub zastosowania się do uchwalonych przez Sejmik Województwa Łódzkiego zasad.

Aby ubiegać się o ulgę należy wysłać lub złożyć w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego wniosek, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Dopiero złożenie wniosku o odroczenie obowiązku spłaty należności zwalnia z zachowania terminów płatności wynikających z umów.