OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI CHOJNE, UL. PIASKOWA 12, GM. SIERADZ, WYZNACZONYM NA DZIEŃ 7 MARCA 2022 R.

Geoportal
WYWOŁAWCZA 250.000,- zł NETTO
Sprzedaż

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Chojnem przy ul. Piaskowej 12, gmina Sieradz;przetarg I odbył się 21.06.2021 r., przetarg II odbył się 11.10.2021 r. Przedmiotem sprzedaży są zabudowane nieruchomości będące własnością Województwa Łódzkiego, położone w miejscowości Chojne przy ulicy Piaskowej 12, gmina Sieradz, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 1065 i 1066, w obrębie geodezyjnym nr 0007 Chojne. Działki stanowią gospodarczą całość o łącznej powierzchni 0,1300 ha, dla których Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi odrębne księgi wieczyste:

– dla działki nr 1066 o powierzchni 0,1000 ha – KW Nr SR1S/00049067/6,

– dla działki nr 1065 o powierzchni 0,0300 ha – KW Nr SR1S/00061756/3.

Na nieruchomościach posadowiony jest zespół trzech budynków magazynowych o łącznej powierzchni użytkowej 296,30 m2. Budynek nr 1 – wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym, o powierzchni użytkowej 117,50 m2, składa się z dwóch pomieszczeń magazynowych oraz części socjalnej, która pełniła dawniej funkcję wodomistrzówki. Składa się ona z pomieszczenia socjalnego, sanitariatu, pomieszczenia gospodarczego, podręcznego magazynu oraz korytarza.Budynek nr 2 – parterowy o powierzchni użytkowej 125,10 m2, składa się z dwóch pomieszczeń magazynowych.Budynek nr 3 – parterowy o powierzchni użytkowej 53,70 m2, składa się z dwóch pomieszczeń magazynowych. Budynek przylega szczytem do opisanego powyżej budynku nr 2. Nieruchomości są w całości ogrodzone i mają bezpośredni dostęp i urządzone zjazdy z dwóch gminnych dróg publicznych – ulic Piaskowej i Działkowej. Wyposażone są w przyłącza do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz telekomunikacyjnej.Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu żadnych zobowiązań. Dla sprzedawanych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021, poz. 741) w przypadku braku planu, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Wójt Gminy Sieradz. W obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieradz”, przyjętym uchwałą nr VI/37/2015 Rady Gminy Sieradz z dnia 8 czerwca 2015 r., nieruchomości położone są na terenie o przeznaczeniu: • funkcja podstawowa – tereny osadnictwa wiejskiego • funkcja dopuszczalna – zabudowa mieszkalna jednorodzinna, usługi lokalne, agroturystyka. Budynki nie posiadają świadectw charakterystyki energetycznej.Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich parametrami i aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości, w trakcie robót budowlanych, dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, nie będzie to stanowić wady nieruchomości i na nabywcy będzie ciążył obowiązek stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane jego staraniem i na jego koszt. Transakcja sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 5 ust.1 pkt 1 oraz art. 41 ust. 1 w związku z art. 146 a pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) upłynął w dniu 4 maja 2021 roku.Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 7 marca 2022 roku o godzinie 10:00.

Cena wywoławcza: 250.000,00 zł netto

Wadium: 25.000,00 zł.

Minimalne postąpienie: 2.500,00 zł.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi przy ul. Kamińskiego 7/9. W siedzibie organizatora uczestnicy przetargu zobowiązani będą do przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego, wynikających ze stanu epidemii Covid-19. Zawarte są one w załączniku nr 3 do warunków przetargu. Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg –Chojne”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej. Nie ma możliwości wpłaty wadium w siedzibie organizatora przetargu. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 1 marca 2022 r. o godzinie 14:00 przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora. Wadium uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym Uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 24 lutego do 1 marca 2022 roku, do godziny 14:00, zgłoszą się, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi przy ul. Kamińskiego 7-9, w sekretariacie, w celu dokonania następujących czynności:

• przedstawią dowód wpłaty wadium w postaci potwierdzenia dokonania transakcji;

• przedstawią dokumenty umożliwiające stwierdzenie tożsamości osoby zainteresowanej, tj. imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstawią wyciąg z wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, natomiast przedstawiciel osoby prawnej odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą przetargu;

• w przypadku osoby prawnej dostarczą zgodę zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego obowiązujący przepis prawa albo przedstawiona do wglądu umowa lub statut spółki;

• w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, celem identyfikacji będzie numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;

• podpiszą na miejscu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;

• otrzymają numer uprawniający do uczestnictwa w licytacji.

Cudzoziemcy mogący brać udział w przetargu na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) składają zezwolenie na nabycie nieruchomości. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu takiego zezwolenia wymaga.Jeżeli Uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego:

• pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia uczestnika przetargu,

• pełnomocnictwa do udziału w licytacji i składania stosownych oświadczeń z niego wynikających.

Dla osób fizycznych uczestniczących w przetargu, pozostających w związku małżeńskim, w tym prowadzących działalność gospodarczą, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

• w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego o stawiennictwo obojga małżonków na przetargu, albo o złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego w szczególności w obecności pracownika ZNWŁ albo z podpisem poświadczonym notarialnie o wyrażeniu zgody przez współmałżonka niebiorącego udziału w przetargu: na złożenie oświadczeń uczestnika przetargu, wzięcie udziału w licytacji przez zgłaszanie określonych postąpień oraz na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu – art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)

• w przypadku nabycia nieruchomości do majątku osobistego,o złożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową bądź odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego tę rozdzielność, albo o złożenie oświadczenia obojga małżonków z podpisami poświadczonym notarialnie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, ze środków pochodzących z tego majątku.

Niedostarczenie wskazanych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy sprzedaży wymaga formy aktu notarialnego. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.

Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.

Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 42 205-58-72 lub 667-537-001.

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, działający w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego, może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.