Ogłoszenie o przetargu ustnym, nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Skierniewicach, przy ul. Kozietulskiego 20, wyznaczonym na dzień 12 września 2022 r.

wywoławcza 145.000,- zł brutto
Sprzedaż

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Skierniewicach przy ul. Kozietulskiego 20

Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana nieruchomość będąca własnością Województwa Łódzkiego, położona w Skierniewicach przy ulicy Kozietulskiego 20, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 370/6, w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Skierniewice o powierzchni 0,0332 ha, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1H/00018404/0.

Nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma budynkami:

1. budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji stalowej, o powierzchni: użytkowej 29,83 m2, zabudowy 32 m2, o przeznaczeniu handlowo-usługowym. Budynek składa się z jednego pomieszczenia z wydzieloną częścią sanitarną, wyposażony jest w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną;
2. budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony warsztatowy o konstrukcji stalowej, o powierzchni: użytkowej 24 m2, zabudowy 25 m2. W warsztacie znajduje się kanał samochodowy. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną.

W/w budynki są ze sobą połączone i istnieje między nimi przejście. Obiekty są nieużytkowane, nieogrzewane i wymagają przeprowadzenia prac remontowych. Na działce usytuowane są urządzenia infrastruktury technicznej w postaci instalacji urządzeń elektroenergetycznych, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej. Działka jest ogrodzona od strony południowej i północnej płotem z siatki metalowej, a od strony wschodniej ogrodzeniem z elementów metalowych wraz z bramą wjazdową. Od strony zachodniej działka nie jest ogrodzona ( wspólne ogrodzenie z działką 370/8).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu żadnych zobowiązań.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice, zatwierdzonym Uchwałą Nr LIV/150/02 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 września 2002 roku przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem: 9.105.MN,U., dla którego przeznaczenie terenu przewiduje w części funkcję mieszkaniową jednorodzinną oraz funkcję użyteczności publicznej, a częściowo w strefie 9.11.KG funkcję ulicy zbiorczej.
Działka nr 370/6 bezpośrednio przylega do pasa drogi publicznej – ulicy Kozietulskiego, jednakże ze względu na uwarunkowania drogowe nie posiada do niej dostępu (niemożliwy jest zjazd z ulicy).
Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich parametrami i aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości, w trakcie robót budowlanych, dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, nie będzie to stanowić wady nieruchomości i na nabywcy będzie ciążył obowiązek stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane jego staraniem i na jego koszt.
Transakcja sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upłynął w dniu 26 lipca 2022 roku.

Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 12 września 2022 roku o godzinie 10:00

Cena wywoławcza: 145.000,00 zł brutto

Wadium: 14.500,00 zł

Minimalne postąpienie: 1.500,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi przy ul. Kamińskiego 7/9.
Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Skierniewice ul. Kozietulskiego 20”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej. Nie ma możliwości wpłaty wadium w siedzibie organizatora przetargu.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 6 września 2022 r. o godzinie 14:00 przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Pozostałym Uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego (organizatora przetargu) terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 1 do 6 września 2022 roku, do godziny 1400, zgłoszą się w pok.103, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi przy ul. Kamińskiego 7-9, w celu dokonania następujących czynności:

• przedstawią dowód wpłaty wadium w postaci potwierdzenia dokonania transakcji;
• przedstawią dokumenty umożliwiające stwierdzenie tożsamości osoby zainteresowanej, tj. imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przedstawią wyciąg z wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, natomiast przedstawiciel osoby prawnej odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą przetargu;
• w przypadku osoby prawnej dostarczą zgodę zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego obowiązujący przepis prawa albo przedstawiona do wglądu umowa lub statut spółki;
• w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, celem identyfikacji będzie numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;
• podpiszą na miejscu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
• otrzymają numer uprawniający do uczestnictwa w licytacji.

Cudzoziemcy mogący brać udział w przetargu na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) składają zezwolenie na nabycie nieruchomości. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu takiego zezwolenia wymaga.
Jeżeli Uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego:
• pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia uczestnika przetargu,
• pełnomocnictwa do udziału w licytacji i składania stosownych oświadczeń z niego wynikających.
Dla osób fizycznych uczestniczących w przetargu, pozostających w związku małżeńskim, w tym prowadzących działalność gospodarczą, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
• w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego
o stawiennictwo obojga małżonków na przetargu,
albo
o złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego w szczególności w obecności pracownika ZNWŁ albo z podpisem poświadczonym notarialnie o wyrażeniu zgody przez współmałżonka niebiorącego udziału w przetargu: na złożenie oświadczeń uczestnika przetargu, wzięcie udziału w licytacji przez zgłaszanie określonych postąpień oraz na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu – art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r.poz. 1359)
• w przypadku nabycia nieruchomości do majątku osobistego,
o złożenie odpisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową bądź odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego tę rozdzielność,
albo
o złożenie oświadczenia obojga małżonków z podpisami poświadczonym notarialnie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, ze środków pochodzących z tego majątku.

Niedostarczenie wskazanych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy sprzedaży wymaga formy aktu notarialnego.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 42 205-58-72 lub 607-420-424.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, działający w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego, może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.