Ogłoszenie o przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Sieradzu, przy ul. Tuwima 2, wyznaczonym na dzień 25 kwietnia 2022 r.

wywoławcza 1.200.000,00 zł
Sprzedaż

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Sieradzu, przy ul. Tuwima 2;

przetarg pierwszy odbył się 15. 11. 2021 r.

Przedmiotem sprzedaży jest, będąca własnością Województwa Łódzkiego, nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w Sieradzu, przy ul. Tuwima 2, w obrębie geodezyjnym 14. miasta Sieradza, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o numerze: 124/2, o powierzchni 0,4923 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu prowadzi księgę wieczystą nr SR1S/00005167/7.
Na nieruchomości posadowiony jest murowany budynek o funkcji oświaty, nauki i kultury, składający się z czterech części: o jednej, dwóch i trzech kondygnacjach nadziemnych. Trzy z nich są podpiwniczone. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2 031,40 m2. Budynek jest nieużytkowany od kilku lat. Jego stan techniczny jest zadowalający. Budynek jest przyłączony do sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej miejskiej. Korzysta z przyłącza wodnego sąsiedniej nieruchomości. Posiada także sieć alarmową oraz monitoringu.
Ponadto na nieruchomości posadowiony jest garaż murowany, jednostanowiskowy, o powierzchni zabudowy, zgodnie z kartoteką budynków 21,00 m2 oraz stacja transformatorowa, która nie jest częścią składową nieruchomości.
Nieruchomość obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Sieradzu. Nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu żadnych zobowiązań.
Sprzedawana nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 741, 784, 922) w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Sieradza. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w Sieradzu nr VI/41/19 z dnia 28 lutego 2019 r.) nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, do zachowania i uzupełnień, oznaczonych symbolem 1 MN.
Budynki posadowione na nieruchomości nie posiadają świadectw charakterystyki energetycznej.
Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej parametrami i aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości, w trakcie robót budowlanych, dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, nie będzie to stanowić wady nieruchomości i na nabywcy będzie ciążył obowiązek stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane jego staraniem i na jego koszt.
Transakcja sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899,) upłynął w dniu 7 września 2021 r.

Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 25. 04. 2022 r. o godzinie 10:00,
Cena wywoławcza 1.200.000,00 zł
Wadium 120.000,00 zł
Minimalne postąpienie 12.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7-9.
W siedzibie organizatora uczestnicy przetargu zobowiązani będą do przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego, wynikających ze stanu epidemii Covid-19. Zawarte są one w Załączniku nr 3 do warunków przetargu.
Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg –Sieradz”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej. Nie ma możliwości wpłaty wadium w siedzibie organizatora przetargu.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 19 kwietnia 2022 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Pozostałym Uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 12 do 19 kwietnia 2022 r., do godziny 1400, zgłoszą się w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7-9, w pok. 104, w celu dokonania następujących czynności:

• przedstawienia dowodu wpłaty wadium;
• przedstawienia dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości osoby zainteresowanej, tj. imienia, nazwiska, nr PESEL a także adresu zamieszkania i do doręczeń, jak również adresu elektronicznego, albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – jeżeli zainteresowanym jest osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot, a w przypadku osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu z wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu;
• w przypadku osoby prawnej dostarczenia zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego obowiązujący przepis prawa albo przedstawiona do wglądu umowa lub statut spółki;
• w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, celem identyfikacji będzie żądany numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;
• podpisania na miejscu oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
• otrzymania numeru uprawniającego do uczestnictwa w licytacji.

Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) i składają zezwolenie na nabycie nieruchomości. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, takiego zezwolenia wymaga.
Jeżeli Uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego:
• pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia uczestnika przetargu,
• pełnomocnictwa do udziału w licytacji i składania stosownych oświadczeń z niego wynikających.
Dla osób fizycznych uczestniczących w przetargu, pozostających w związku małżeńskim, w tym prowadzących działalność gospodarczą, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

• w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego:

o stawiennictwo obojga małżonków na przetargu,
albo
o złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego w szczególności w obecności pracownika ZNWŁ albo z podpisem poświadczonym notarialnie o wyrażeniu zgody przez współmałżonka niebiorącego udziału w przetargu: na złożenie oświadczeń uczestnika przetargu, wzięcie udziału w licytacji przez zgłaszanie określonych postąpień oraz na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu – art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).

• w przypadku nabycia nieruchomości do majątku osobistego:

o złożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową bądź odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego tę rozdzielność,
albo
o złożenie oświadczenia obojga małżonków z podpisami poświadczonymi notarialnie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, ze środków pochodzących z tego majątku.

Niedostarczenie wskazanych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy sprzedaży wymaga formy aktu notarialnego.
Bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy podpisują oświadczenie ws. epidemii Covid-19, którego wzór zawarty jest w warunkach przetargu jako Załącznik nr 4. Jego podpisanie jest warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72 lub 667 537 001.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, działający w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego, może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.