Wartkowice, Bronów

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana;
  • Nieruchomość stanowi własność Województwa  Łódzkiego;
  • Księga wieczysta nr SR2L/00017856/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Poddębicach;
  • Nieruchomość składa się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 19 o powierzchni 0,8400 ha, 20 o powierzchni 2,2400 ha i 21 o powierzchni 4,6400 ha w obrębie geodezyjnym 3 Bronów, Gmina Wartkowice, Powiat Poddębicki;
  • Łączna powierzchnia działek gruntu wynosi 7,7200 ha;

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Bronowie – Bronów 6, na terenie osady położonej w Województwie Łódzkim, Powiat Poddębicki, Gmina Wartkowice, na południe od trasy (w połowie) z Uniejowa do Wartkowic. 

Na terenie nieruchomości znajduje się park dworski o charakterze krajobrazowym oraz dwór klasycystyczny z XIX wieku (Dworek Marii Konopnickiej), a także stawy, rowy i nieużytki. Park wraz z dworem wpisane zostały do rejestru zabytków dawnego województwa sieradzkiego pod nr 420/A oraz nr 314/1/84/A i objęte są ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dwór klasycystyczny to obiekt wolnostojący, częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny ze stropodachem wentylowanym, wzniesiony w technologii tradycyjnej, wyposażony w instalacje: elektryczną i odgromową, wodociągowo -kanalizacyjną, lokalnego centralnego ogrzewania, przeciwpożarową oraz system włamania i napadu. Budynek w stanie technicznym pozwalającym na bezpieczne użytkowanie, elementy konstrukcyjne w stanie dobrym i zadawalającym. Obiekt ten kilkakrotnie był przebudowywany i modernizowany. Ostatni kapitalny remont i modernizacja wykonane były w 2009 r.

Parametry użytkowo-techniczne obiektu:

  • Powierzchnia zabudowy – 299,02 m2;
  • Powierzchnia użytkowa – 335,00 m2 
  • Kubatura – 1694,00 m3;

W budynku tym mieści się Muzeum Oświatowe, a w nim Izba Pamięci Marii Konopnickiej. Budynek w Bronowie wykorzystywany jest do realizacji zadań statutowych Województwa Łódzkiego przez Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu.

Obecnie Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego proceduje sprawę o ustanowienie służebności gruntowej obciążającej działkę nr 16, obręb 3 Bronów, woj. łódzkie.

osoba zarządzająca
Ewa Antoniak, pok. 115 nr tel. wew. 115 tel. kom. 664 496 814 email: ewaantoniak@znwl.pl