Sieradz, Tuwima 2

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana;
  • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego;
  • Księga wieczysta nr SR1S/00005167/7, prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sieradzu;
  • Działka gruntu nr 124/2 w obrębie 14 Miasta Sieradza; 
  • Powierzchnia działki gruntu 0,4923 ha;

Nieruchomość położona jest w południowej części Sieradza wzdłuż ulic St. Żeromskiego, L. Kruczkowskiego i J. Tuwima (są to drogi gminne o utwardzonych nawierzchniach). Od strony północnej graniczy z działką gruntu nr 124/1, na terenie której znajduje się II Liceum Ogólnokształcące. W otoczeniu działki od strony południowej, wschodniej i zachodniej znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zespół garaży przy skrzyżowaniu ul. J. Tuwima z ul. St. Żeromskiego. 

Na terenie nieruchomości posadowiony jest budynek niemieszkalny o funkcji oświaty nauki i kultury oraz sportowy zgodnie z kartoteką budynków, wzniesiony w 1975 r posiadający trzy kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną.

Obiekt ten wyposażony jest w instalacje elektryczną, kanalizacyjną (sanitarną i deszczową) oraz centralnego ogrzewania z sieci miejskiej oraz wodociągową. 

Parametry użytkowo-techniczne obiektu:

  • Powierzchnia zabudowy – 1.166,00 m2;
  • Powierzchnia użytkowa – 2.031,40 m2 (w tym powierzchnia pomieszczeń możliwych do wynajęcia 1.463,90 m2 + powierzchnia sanitariatów i ciągów komunikacyjnych 567,50 m2);
  • Kubatura – 1.0683,00 m3;

Ponadto, na terenie nieruchomości posadowiony jest garaż murowany, wolnostojący, o powierzchni zabudowy 21,00 m2 (powierzchnia użytkowa 14,70 m²).

W południowo-zachodniej części działki znajduje się budynek stacji transformatorowej nr Sieradz SN 52 wraz z podziemnymi przewodami energetycznymi, stanowiący własność Zakładu Energetycznego w Sieradzu i niebędący częścią składową nieruchomości.

Aktualnie obiekt ten nie jest wykorzystywany na zadania statutowe Województwa Łódzkiego, stanowi pustostan i został zabezpieczony SSWiN przed dostępem osób trzecich. Wcześniej funkcjonował w nim Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.

Nieruchomość obciążona została służebnością przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Sieradzu na podstawie aktu notarialnego z dnia 28.06.2021 r. (Repertorium A nr 4014/2021).

osoba zarządzająca
Dariusz Płotnicki (pokój nr 114B) nr tel. 125 tel. kom. 664 495 976