Piotrków Trybunalski, Piotra Skargi 3

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa zabudowana,
  • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego
  • Księga wieczysta PT1P/00065886/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
  • Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 143/121 o powierzchni 0,3635 ha obręb 20

Nieruchomość położona w odległości ok. 2 km od centrum miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Nieruchomość zlokalizowana jest w osiedlu zabudowy wielorodzinnej. Dla terenu na którym położona jest nieruchomość nie ma obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze strukturą funkcjonalno – przestrzenną Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,  zmienionego Uchwałą nr XLVII/566/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 października 2017 roku, działka gruntu o numerze ewidencyjnym 67  położona w obrębie 22 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (mieszanej, mieszkaniowo-usługowej).

Na nieruchomości usytuowany jest budynek składający się z 3 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej. Nieruchomość posiada przyłącze elektroenergetyczne, gazowe i wodociągowo kanalizacyjne z sieci miejskiej.

Nieruchomość jest ogrodzona siatka stalową, wejście do budynku jest od strony południowej.

Od strony wschodniej budynku usytuowane jest boisko szkolne do koszykówki.

Parametry techniczno- użytkowe budynku (dane z książki obiektu budowlanego oraz z inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej) :

  • rok budowy   1950
  • powierzchnia użytkowa 2914,70 m2
  • powierzchnia zabudowy   953,24 m2
  • kubatura 11742,00 m3

Nieruchomość wykorzystywana jest na cele działalności statutowej Województwa Łódzkiego. Nieruchomość przy ul. Ks. Skargi 3 w Piotrkowie Trybunalskim jest siedzibą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, które wykorzystuje na realizację swoich zadań statutowych 2406,57 m2.

Jednocześnie w budynku posadowionym na przedmiotowej nieruchomości mieści się siedziba Filii Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Narutowicza 122  który zajmuje 508,13 m2.

osoba zarządzająca
Dariusz Płotnicki (pokój nr 114B) nr tel. 125 tel. kom. 664 495 976