Łódź, Żeromskiego 74/76

opis nieruchomości

Zespół  nieruchomości gruntowych, zabudowanych, w tym jedna nieruchomość (działka o numerze ewidencyjnym 213/11) niezabudowana, które łącznie tworzą całość funkcjonalno-użytkową z dominującą funkcją usług kultury – dawne kino „Przedwiośnie”.

W skład ww. zespołu nieruchomości wchodzą następujące działki, z których każda stanowi odrębną nieruchomość:

  1. zabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 213/2 o powierzchni 0,1258 ha, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/ 00262224/4  stanowiąca własność Województwa Łódzkiego,
  2. zabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 213/9 o powierzchni 0,0224 ha, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00000198/8 stanowi współwłasność Województwa Łódzkiego ( w udziale wynoszącym 1/10 części) oraz „Gold-Sport” P.W.H.P.U. Spółka Jawna Marek Goldman i Tomasz Goldman( w udziale wynoszącym 9/10 części) ,
  3. niezabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 213/11 o powierzchni 0,0302 ha, opisana w księdze wieczystej pod numerem LD1M/00005673/7,  stanowiąca własność Województwa Łódzkiego,
  4. zabudowana działka gruntu o numerze ewidencyjnym 213/7 o powierzchni 0,0089 ha, opisana w księdze wieczystej LD1M/00290938/7 stanowiąca własność Województwa Łódzkiego.

Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów ww. nieruchomości położone są w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 74/76, w obrębie P-20.

Przedmiotowy zespół położony jest w środkowo-zachodniej części Łodzi w dawnej dzielnicy Łódź-Śródmieście, w strefie zabudowy śródmiejskiej, w kwartale urbanistycznym pomiędzy ul. Żeromskiego, ul. Skłodowskiej-Curie, ul. Gdańską i ul. Kopernika. 

Budynek , zgodnie z kartoteką budynków, został wzniesiony w 1908 r., a w latach 1964
i 2004 poddany modernizacji.

Parametry techniczno – użytkowe budynku:

  • Powierzchnia zabudowy: 1 072,50 m2 
  • Powierzchnia użytkowa:  1 520,00 m2
  • Kubatura: 3 214,00 m3

Z czterech działek gruntu stanowiących całość funkcjonalno-gospodarczą, dwie działki o numerach ewidencyjnych 213/2 i 213/9 są zabudowane trzykondygnacyjnym budynkiem – częściowo podpiwniczonym, którego bryłę stanowią trzy części: widownia, łącznik oraz hol z pomieszczeniem sklepu. 

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną  z sieci miejskiej, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, odgromową, ,wentylacji mechanicznej. 

Całość zespołu nieruchomości została oddana w posiadanie zależne (najem) Agencji Muzycznej TOM-TON MUSIC Tomasz Filipiak z wyjątkiem części nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr LD1M/00000198/8 (współwłasność) gdzie pow. 63,09 m2 zajmuje współwłaściciel „Gold-Sport” P.W.H.P.U. Spółka Jawna Marek Goldman i Tomasz Goldman

osoba zarządzająca
Luiza Kacprzak (pokój nr 112) nr tel. 112 tel. kom. 664 495 839