Łódź, Roosevelta 15

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa,  zabudowana; 
  • Nieruchomość stanowi własność  Skarbu Państwa; 
  • Użytkownikiem wieczystym gruntu oraz właścicielem naniesień  stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności jest  Województwo Łódzkie; 
  • Księga wieczysta nr LD1M/00112528/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych;
  • Działka nr 400/1 położona w obrębie geodezyjnym S-6 miasta Łodzi;
  • Powierzchnia gruntu 0,1075 ha.

Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum miasta, w dawnej dzielnicy Łódź-Śródmieście, wśród zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zlokalizowanej w starej zabudowie kamienic czynszowych. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi kamienica czynszowa i szkoła podstawowa. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu, na której posadowiony jest budynek. Jego ściany zewnętrzne wyznaczają granice działki. Budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym decyzją nr K1.III-5340/268/80 z dnia 16 września 1980 r. do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Łódzkiego pod numerem A/268. Obszar, na którym położona jest nieruchomość posiada pełen dostęp do miejskiej sieci uzbrojenia technicznego.

Budynek przy ul. Roosevelta 15  wybudowany został w latach 1910-1911. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, odgromową, c.o. z sieci miejskiej, Budynek czterokondygnacyjny podpiwniczony stanowi bryłę założoną na rzucie zbliżonym do kwadratu z dziedzińcem wewnętrznym utwardzonym nawierzchnią asfaltową wzniesionym w latach 1909-1911 w którym mieściła się siedziba dawnego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu Przemysłowców Łódzkich. Obecnie planowana jest inwestycja rewitalizacyjna budynku, w wyniku której zostanie przeprowadzony gruntowny remont.

Parametry techniczno – użytkowe budynku

  • Powierzchnia zabudowy budynku: 978,00 m2
  • Powierzchnia użytkowa budynku: 2529,57 m2
  • Kubatura: 7581,00 m3 

Budynek nie jest obecnie wykorzystywany na cele statutowe Województwa Łódzkiego, stanowi pustostan. Obecnie prowadzone są w budynku roboty budowlane polegające na jego przebudowie.

osoba zarządzająca
Andrzej Kieresiński (pokój 113) nr tel. 113 tel. kom. 667 637 102