Łódź, Moniuszki 7/9

opis nieruchomości
 • Nieruchomość gruntowa zabudowana;
 • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego;    
 • Księga wieczysta nr LD1M/00000749/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych;
 • Działka o numerze ewidencyjnym 123/5 w obrębie geodezyjnym S-6 Miasta Łodzi;
 • Powierzchnia działki wynosi 0,2002 ha.

Nieruchomość położona w centrum miasta, w bezpośredniej bliskości ulicy Piotrkowskiej i około 300 m od nowo budowanego Dworca Centralnego. Dla terenów, na których położona jest nieruchomość, nie obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Na nieruchomości posadowiony jest budynek oddany do użytku w 1887 roku; murowany o charakterze willowym, o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, wyposażony w instalację elektryczną, odgromową, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o. i ciepłej wody z sieci miejskiej. 

Budynek w latach 2010 – 2011 został zmodernizowany na podstawie projektu pn. „Adaptacja – przebudowa, rozbudowa i remont budynku przy ulicy Moniuszki 7/9 w Łodzi”. 

Parametry techniczno – użytkowe budynku

 • Powierzchnia użytkowa: 2.571,85 m2
 • Powierzchnia zabudowy: 1.214,00 m2
 • Kubatura: 15.000,00 m3

Budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych – wewnątrz budynku znajduje się platforma przystosowana do przewożenia osób.

Na podstawie decyzji nr KL.III-680/32/71 z dnia 20.01.1971 roku, budynek willi został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Łódzkiego pod nr. A/32.

W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00000749/6 umieszczony został wpis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego – odpłatnej za jednorazowym wynagrodzeniem ustanowionej na czas nieoznaczony służebności przesyłu polegająca na : 

 1. Prawie przebudowania nieruchomości objętej księgą wieczystą nr LD1M/00000749/6 w pasie wykonywania służebności przesyłu o łącznej powierzchni 25,20 m istniejącej i wybudowania nowej sieci w postaci przyłącza ciepłowniczego.
 2. Prawie korzystania przez uprawnionego z części nieruchomości objętej księgą wieczystą nr LD1M/00000749/6w pasie wykonywania służebności przesyłu wskazanym w punkcie 1 w zakresie utrzymywania i eksploatacji należącej do uprawnionego sieci ciepłowniczej w skład, której wchodzą:
  1. przewód ciepłociągu  wybudowany w 1997 r. z rur preizolowanych, który dostarcza ciepło do budynku usytuowanego na nieruchomości położonej przy ul. Moniuszki 7/9
  2. studzienka odcinająca dla rurociągów z włazem
  3. przewód ciepłociągu wybudowany w 2019 r. z rur preizolowanych, który doprowadza ciepło do innych nieruchomości
 3. Prawie dostępu do znajdującej się na terenie nieruchomości objętej księgą wieczystą nr LD1M/00000749/6 sieci ciepłowniczej, w celu wykonywania konserwacji, remontów i modernizacji sieci oraz usuwania awarii
 4. Zaniechaniu przez właściciela nieruchomości objętej księgą wieczystą nr LD1M/00000749/6 wznoszenia w pasie wykonywania służebności przesyłu zabudowy stałych naniesień i nasadzeń. 

Nieruchomość wykorzystywana jest na cele statutowe Województwa Łódzkiego. W budynku przy ulicy Moniuszki 7/9 znajduję się siedziba Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi.

W dniu 17.04.2018 r. prawo własności nieruchomości zostało obciążone ograniczonym prawem rzeczowym -hipoteką umowną na sumę  225 000 000,00 zł 

osoba zarządzająca
Luiza Kacprzak (pokój nr 112) nr tel. 112 tel. kom. 664 495 839