Łódź, Drewnowska 75

opis nieruchomości
 • Nieruchomość gruntowa zabudowana,
 • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego,
 • Księga wieczysta nr LD1M/00036860/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych,
 • Działka gruntu nr 320 w obrębie geodezyjnym B-46 miasta Łodzi, o pow. 2,2992 ha.

Nieruchomość nie jest aktualnie objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej nr LXIX/1753/18 zdn.28.03.2018r.) nieruchomość leży na terenach zabudowy wielofunkcyjnej, oznaczonych symbolem WZ2, w strefie ogólnomiejskiej – tereny przeznaczone pod zabudowę oraz na terenach zieleni urządzonej o powierzchni minimum 3 ha
i dolin rzecznych w strefie zurbanizowanej, oznaczonych symbolem Z – tereny wyłączone spod zabudowy. Nieruchomość sąsiaduje od strony zachodniej z zabudową produkcyjno-usługową, od wschodu z budynkami mieszkalnymi, od północy z terenem niezabudowanym i od południa (po przeciwnej stronie ulicy) z parkingami wchodzącymi w skład dużego kompleksu handlowego – Manufaktura.

Nieruchomość usytuowana jest bezpośrednio przy ul. Drewnowskiej i posiada z niej wjazd. Istnieje także dojazd od ulicy Piwnej.

Obiekty budowlane w postaci budynku głównego szpitala, budynku byłej portierni, budynek dawnej kaplicy oraz część ogrodzenia wraz z przejazdem bramowym od ulicy Drewnowskiej wpisane są do gminnej ewidencji zabytków.

Parametry techniczno – użytkowe budynków:

Budynek główny szpitala:

Budynek pięciokondygnacyjny, wznoszony dwuetapowo – pierwszy etap obejmował piwnice parter i piętro, drugi etap; drugie piętro i poddasze. Do bryły budynku dobudowano kaplicę. 

Wejście do budynku od strony wschodniej, północnej i południowej, oraz gospodarcze od strony zachodniej. Posiada dwie klatki schodowe, windę towarowo – osobową oraz dźwig towarowy. Budynek o konstrukcji mieszanej.

Dane techniczne:

 • powierzchnia zabudowy:   1016,11 m2
 • powierzchnie użytkowa całkowita: 3204,75 m2
 • kubatura: 18970,00 m3

Budynek posiada następujące instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, c.o. zasilana z sieci miejskiej, wentylację grawitacyjną i w części mechaniczną (niesprawną), odgromową. Budynek wpisany do ewidencji zabytków.

Budynek administracyjny:

Budynek wolnostojący parterowy, bez podpiwniczenia, o konstrukcji tradycyjnej.
W części południowej budynku znajdują się pomieszczenia biurowe w pozostałej części urządzona była przychodnia z gabinetami lekarskimi, poczekalnią i innymi pomieszczeniami  pomocniczymi. 

Dane techniczne:

 • rok budowy:   1913
 • powierzchnia zabudowy:   419,70 m2
 • powierzchnia użytkowa:   322,60 m2
 • kubatura: 2645,00 m3

Budynek posiada następujące instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, c.o., wentylację grawitacyjną, odgromową.

Budynek USG:

Budynek wolnostojący parterowy bez podpiwniczenia. Usytuowany bezpośrednio przy ulicy Drewnowskiej. Ostatnio pełnił funkcję przychodni. Wpisany jest do ewidencji zabytków.

Dane techniczne:

 • rok budowy:   1913
 • powierzchnia zabudowy:   85,60 m2
 • powierzchnia użytkowa:   60,30 m2
 • kubatura: 300,00 m3

Budynek posiada następujące instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, c.o., wentylację grawitacyjną, odgromową.

Budynek magazynowy (dawnej Kaplicy):

Budynek wolnostojący parterowy, bez podpiwniczenia i bez poddasza dwuspadowy
o ostrym spadku. Konstrukcja budynku tradycyjna. Dawniej pełnił funkcję kaplicy a ostatnio archiwum. Wpisany jest do ewidencji zabytków.

Dane techniczne:

 • powierzchnia zabudowy:   57,70 m2
 • powierzchnia użytkowa:   37,80 m2
 • kubatura: 388,00 m3

Budynek posiada następujące instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, c.o., wentylację grawitacyjną, odgromową.

Budynek agregatorowni:

Budynek parterowy bez podpiwniczenia, przylegający od strony północnej do wiaty garażowej. Konstrukcja budynku tradycyjna; murowano – żelbetowa, instalacje: elektryczna i wentylacji grawitacyjnej.

Dane techniczne:

 • rok budowy: 1980
 • powierzchnia zabudowy:   27,40 m2
 • powierzchnia użytkowa:   18,90 m2
 • kubatura:   82,00 m3

Budynek trafostacji:

Budynek parterowy bez podpiwniczenia. Konstrukcja tradycyjna: murowano – żelbetowa,  instalacje: elektryczna i wentylacji grawitacyjnej.

Dane techniczne:

 • rok budowy: lata 70-te XX wieku
 • powierzchnia zabudowy:   32,00 m2

Budynek tlenowni:

Budynek wolnostojący parterowy, bez podpiwniczenia i bez poddasza z dachem jednospadowym płaskim. Pełnił funkcję magazynową butli z tlenem. Konstrukcja budynku tradycyjna, instalacje elektryczna i wentylacji grawitacyjnej. Rok budowy 1950.

Dane techniczne:

 • powierzchnia zabudowy:   24,00 m2
 • powierzchnia użytkowa:   16,70 m2
 • kubatura:   66,00 m3

Nieruchomość w znacznej części stanowi obecnie pustostan z wyłączeniem część powierzchni w budynku szpitala, która została oddana w użyczenie Muzeum Sztuki w Łodzi (w celach magazynowania księgozbiorów). 

osoba zarządzająca
Krzysztof Misiak (pokój 114B) nr tel. 125 tel. kom. 664 496 851