Kutno, Troczewskiego 2a

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana;
  • Nieruchomość stanowi współwłasność Województwa Łódzkiego do 2299/3234 części oraz Skarbu Państwa do pozostałej 935/3234 części;
  • Dla nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kutnie prowadzi księgę wieczystą nr LD1K/00033922/1;
  • Nieruchomość składa się z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 300/7 o powierzchni 0,0637 ha i 304/4 o powierzchni 0,1286 ha w obrębie geodezyjnym 5 Śródmieście Miasta Kutno;
  • Łączna powierzchnia działek gruntu wynosi 0,1923 ha;

Nieruchomość położona jest blisko centrum Kutna, przy jednej
z głównych ulic miasta. Jest dobrze skomunikowana z drogą krajową nr 92 Poznań – Warszawa oraz drogą krajową nr 60 przez Łęczycę do Łodzi i drogę gminną nr 702 przez Zgierz do Łodzi. Wokół nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się także przedszkole i szkoła.

Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana, porośnięta trawą oraz pojedynczymi drzewami. Nieruchomość ta nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Wjazd możliwy jest jedynie przez sąsiednią nieruchomość, położoną bezpośrednio przy ul. Troczewskiego, oznaczoną jako działki nr 304/3 i 304/1. Jest to wjazd zwyczajowy, nie uregulowany prawnie poprzez ustanowienie służebności gruntowej. W dziale I – Spis Praw Związanych z Własnością księgi wieczystej LD1K/00033922/1 brak wpisów
o prawie do korzystania z przejazdu i przechodu przez działki nr 304/3 i 304/1.

Dostęp do nieruchomości jest także możliwy z pasa pieszo-jezdnego wydzielonego na sąsiedniej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 306, na które posadowiony jest blok mieszkalny.

Posiadany udział we współwłasności nieruchomości nie jest aktualnie wykorzystywany na zadania statutowe Województwa Łódzkiego.

osoba zarządzająca
Ewa Antoniak, pok. 115 nr tel. wew. 115 tel. kom. 664 496 814 email: ewaantoniak@znwl.pl