Białaczów, Białaczów 1

opis nieruchomości
  • Nieruchomość gruntowa, zabudowana;
  • Nieruchomość stanowi własność Województwa Łódzkiego;
  • Księga wieczysta nr PT1O/00042785/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Opocznie; V Wydział Ksiąg Wieczystych;
  • Działki nr 2770/3 o powierzchni 0,4560 ha oraz działka 2770/4 o powierzchni 0,5504 ha znajdują się obrębie geodezyjnym 0001-Białaczów;
  • Powierzchnia gruntu wynosi 1,0064 ha.

Nieruchomość jest położona w południowo-wschodniej części województwa w powiecie opoczyńskim, w gminie Białaczów, miejscowości Białaczów.

Nieruchomość usytuowana jest poza zwartym obszarem wsi Białaczów, przy granicy
z sąsiednią gminą Żarnów. Bliżej od wsi Białaczów położona jest wieś Miedzna Murowana
w gminie Żarnów, której zwarta zabudowa oddalona jest ok. 1 km od przedmiotowej nieruchomości. Położona jest bezpośrednio nad Zalewem Wąglanka-Miedzna utworzona na rzece Wąglance w otoczeniu lasu od strony wschodniej. W bliskiej odległości ok. 470 m przechodzi droga wojewódzka nr 726 łącząca Opoczno w kierunku wschodnim i drogę krajową nr 74 w kierunku zachodnim. Droga ta prowadzi do Piotrkowa, Bełchatowa i drogi ekspresowej S8.

Działka nr 2770/3 jest niezabudowana, znajdują się na niej: droga dojazdowa, część przybrzeżna zbiornika i wały przeciwpowodziowe.

Działka nr 2770/4 zabudowana jest trzema budynkami:

– budynkiem mieszkalno- biurowym (tzw. „wodomistrzówka”) o konstrukcji murowanej, posiadający 1 kondygnację podziemną oraz w części północno-wschodniej 1 kondygnację nadziemną a w części południowo-zachodniej 2 kondygnacje nadziemne. Wybudowany w 1978 roku.

Parametry techniczno – użytkowe budynku:

Powierzchnia zabudowy 166,00m2

Powierzchnia użytkowa 316,60m2

Kubatura 1175,00m3

– budynkiem magazynowym-przeciwpowodziowym o konstrukcji mieszanej – fundamenty
i stropy żelbetowe, ściany murowane z bloczków betonowych, schody wewnętrzne na poddasze żelbetowe monolityczne, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką. jednokondygnacyjny brak podpiwniczenia.Wybudowany w 2010 roku.

Parametry techniczno – użytkowe budynku:

Powierzchnia zabudowy 288,21m2

Powierzchnia użytkowa 244,40m2

Kubatura 1597,52m3

– budynkiem gospodarczo-garażowym o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny brak podpiwniczenia.Wybudowany w 1978 roku.

Parametry techniczno – użytkowe budynku:

Powierzchnia zabudowy 173,00m2

Powierzchnia użytkowa 153,00m2

Kubatura 589,00m3

Budynki usytuowane są we wschodniej części terenu. Zabudowa stanowi ok.7% powierzchni całej nieruchomości i ok. 13% powierzchni działki nr 2770/4.

Nieruchomość ma dostęp do infrastruktury wodociągowej, telekomunikacyjnej i elektrycznej.

Na działce nr 2770/4 istnieje kanalizacja lokalna-szambo oraz lokalna instalacja centralnego ogrzewania, znajduje się tam również infrastruktura techniczna nie związana bezpośrednio

z przedmiotową nieruchomością a służąca do obsługi Zalewu Wąglanka, tj.: infrastruktura związana z systemem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego- monitoring poziomu wody, zasilanie systemu oświetlenia terenu wokół zalewu, system głośników alarmowych.

Przedmiotowa nieruchomość ma pośredni, nieuregulowany dostęp do drogi publicznej.
Od strony północnej dojazd jest poprzez drogę wewnętrzną znajdującą się na sąsiedniej nieruchomości, która stanowi własność Skarbu Państwa.

Zgodnie z Uchwałą Nr 443/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27.03.2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Skarbu Państwa – Wojewody Łódzkiego, nieruchomości Województwa Łódzkiego zabudowanych magazynami przeciwpowodziowymi, Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki na podstawie Umowy użyczenia Nr 73/2018 od dnia 02.07.2018 roku wykorzystywał przedmiot umowy na cele określone
w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, do dnia 30 listopada 2018 roku.

Obecnie nieruchomość na podstawie Umowy najmu Nr 7/2019 zawartej w dniu 23.05.2019 r. na czas nieoznaczony jest użytkowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

osoba zarządzająca
Katarzyna Kusiak (pokój nr 112) nr tel. 112 tel. kom. 606 958 761